หน้าแรก -> บทบวงสรวง ถวายสังฆทาน บทอธิษฐาน และปรารถนาพุทธภูมิ

บทบวงสรวง ถวายสังฆทาน บทอธิษฐาน และปรารถนาพุทธภูมิ


พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล

พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล

พิธีผสมมวลสาร รุ่น "ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริง" บวงสรวงโดย ท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล มวลสารนี้ ปัจจุบันได้นำไปสร้างพระเครื่อง วัตถุมงคล ต่างๆ มากมาย รวมถึงพระเครื่องสำคัญๆ เช่น สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่นฤาฤทธิ์, สมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม, สมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์, สมเด็จ ญสส. รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ฯลฯ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น ทุกๆ พระองค์, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์, สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด กราบขอประทานพระอนุญาต และขอน้อมกราบอาราธนา อัญเชิญด้วยเหนือเศียรเกล้า อย่างเป็นทางการ แด่พระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง แด่เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด เหล่าสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทั้งหมด เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมด เหล่าฝ่ายปราบ ฝ่ายโปรดทั้งหมด เหล่า ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด เหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมด เหล่าเจ้ากรรมนายเวรนางเวรทั้งหมด เหล่าญาติทั้งหมด เหล่าพรหม เทพ เทวดา เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหล่าสรรพภพภูมิพิเศษ เหล่าธาตุกายสิทธิ์ เหล่ามนุษย์ และเหล่าอมนุษย์ทั้งหมด เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหมด เหล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งหมด เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด เหล่าสรรพธรรมชาติทั้งหมด ในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิ ในทุกๆ ๓๑ ภูมิ ในทุกๆ มหาอนันตจักรวาลสากลพิภพ ในทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติ ในทุกๆ วัฏสงสาร และเหล่าอื่น ๆ อีกมากมาย สุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทุกๆ พระองค์ และในทุกๆ พระองค์ ในทุกแดนพระนิพพาน ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด เป็นที่สุด

ขอน้อมกราบอาราธนาอัญเชิญในทุกๆ พระองค์ ในทุกๆ ท่าน และในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีในทุกๆ ประการ ของทุกๆ พระองค์ ของทุกๆ ท่าน และที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้ทํามาด้วยดีแล้วจริง ตั้งแต่ชาติแรกสุด สืบๆ กันมาจนถึงชาตปัจจุบันนี้ และต่อไปในอนาคตทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง โปรดกรุณาได้มาร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ร่วมเป็นประธานใหญ่ ร่วมโมทนาในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ และในทุกๆ ประการที่มีอยู่จริงทั้งหมด เหมือนทุกๆ พระองค์ เหมือนทุกๆ ท่าน ได้ร่วมสร้างเอง ถวายเอง ประเคนเองจริง จึงได้รับในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่อย่าง ๑๐๐ % เต็ม ขอพระยายมราช แม่พระธรณี และเหล่าท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด ขอได้โปรดจงโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอได้โปรดจงเป็นสักขีพยานยืนยัน ในการบําเพ็ญกุศลของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดในครั้งนี้และในทุกๆ ครั้งด้วยเถิด และขอได้โปรดโมทนาบุญบอกต่อไปยังเหล่าท่านทั้งหมด ที่ไม่สามารถรับรู้ รับทราบ ได้ด้วยตนเอง ให้ได้รับในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ และในทุกๆ ประการที่มีอยู่จริงทั้งหมด เช่นเดียวกับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด โดยมีคุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ในทุกแดนพระนิพพานที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ทรงจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ได้จริงด้วยเทอญ

ถ้าหากทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ตั้งใจ เต็มใจอนุญาต รับเป็นเจ้าของ รับเป็นเจ้าภาพใหญ่ รับเป็นประธานใหญ่ ก็ขอให้กล่าวสาธุการดังๆ พร้อมกัน ๓ ครั้ง เพื่อเป็นสักขีพยานยืนยันในความตั้งใจจริงของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดในครั้งนี้ และในทุกๆ ครั้ง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าแต่พระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง และพระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ร่วมเป็นประธานใหญ่ ขอร่วมโมทนาในบุญใหญ่ จากต้นบุญกุศล อานิสงส์บารมีใหญ่ แห่งเหล่าท่านผู้สร้างทั้งหมด ขอน้อมกราบถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ธาตุ และพระโพธิสัตว์ธาตุ พระพุทธปฏิมากร พระประธาน พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น ให้อริยทรัพย์ กลด บาตร ผ้าไตร จีวร (ภัตตาหาร) ยารักษาโรค หนังสือธรรมะ คู่มือปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและบทสวด มนต์แปล, หนังสือพระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มวลสาร รุ่น ๔ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริง , และหนังสือพระสมเด็จ ญสส. รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระประธาน พระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้ำผึ้งรวง ชุดเครื่องขอขมาพระรัตนตรัย เครื่องบูชา เครื่องบายศรี เครื่องบวงสรวง พร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขออธิษฐานถวายเพื่อให้เป็น กฐินทาน สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัย ๔ ค่าเครื่องบวงสรวงสักการบูชา ชําระหนี้สงฆ์ และในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ร่วมถวายเป็นไม่มี

ขอพระรัตนตรัย ขอพระสงฆ์ทั้งหมด ที่ได้เป็นตัวแทน ในทั้งปวง ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ตลอดทั่วทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะเหล่าท่านที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่จริง โปรดรับพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ธาตุ และพระโพธิสัตว์ธาตุ พระพุทธปฏิมากร พระประธาน พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น ให้อริยทรัพย์ กลด บาตร ผ้าไตรจีวร (ภัตตาหาร) ยารักษาโรค หนังสือธรรมะ คู่มือปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและบทสวดมนต์แปล, หนังสือ พระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มวลสาร รุ่น ๔ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริง, และหนังสือ พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. พระประธาน พระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชุดเครื่องขอขมาพระรัตนตรัย เครื่องบูชา เครื่องบายศรี เครื่องบวงสรวง พร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขออธิษฐานถวายเพื่อให้เป็นกฐินทาน สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัย ๔ ค่าเครื่องบวงสรวงสักการบูชา ชําระหนี้สงฆ์ และในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ร่วมถวายเป็นไม่มี และตามความปรารถนาอันสูงสุด ที่ได้สมบูรณ์ บริบูรณ์ ถูกต้อง อย่างครบถ้วน เยี่ยมยอด อันประเสริฐดีแล้ว ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อเป็นปัจจัย ให้ได้เข้าถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ในชาติปัจจุบันนี้ ถ้าหากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จงมีความสุขและสมหวังดั่งที่ตั้งใจในความปรารถนา อย่างเปี่ยมล้นในทุกๆ ประการ และขอคําว่าไม่มี ไม่เป็น ไม่ได้ ไม่ถึง ไม่บรรลุ ไม่สําเร็จ ไม่บริบูรณ์ ไม่สูงสุดยอด แห่งที่สูงสุดยอดอย่างแท้จริง จงอย่าได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาของโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอให้สัตยาธิษฐาน ต่อหน้าพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอมอบกายถวายชีวิตทั้งหมดนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ และแห่งเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทําประโยชน์และความสุข ให้บังเกิดแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ ซึ่งพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่สูงสุดยอดตลอดกาล ของทุกๆ พระองค์ และจะทะนุบํารุงคุ้มครองรักษาไว้ ช่วยเหลือ สนับสนุน เชิดชู ยกย่อง แผ่ขยายอาณาเขต แห่งพระบารมีให้กว้างไกลออกไป แม้ในทั้ง ๓ กาล ก็ได้สูงสุดยอดเพียงเท่านี้จริง ในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคําสั่งสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ศาสนสถาน และจะทําประโยชน์เพื่อเหล่าเทวดา เหล่ามนุษย์ เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพธรรมชาติ เหล่าสรรพภพภูมิพิเศษ เหล่าธาตุกายสิทธิ์ เหล่ามนุษย์ต่างดาว และเหล่าอื่นๆ อีกมากมาย สุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด จนกว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน และจนตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอน้อมกราบอาราธนาอัญเชิญขึ้นเหนือเศียรเกล้าอย่างเป็นทางการ แห่งมหาอานุภาพ อํานาจ บารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด พร้อมทั้งพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ แห่งปฐมโองการผังสําเร็จใหญ่รวมแห่งต้นในต้นที่ ๑ อย่างแท้จริง เพื่อทูลขอพระอนุญาต อย่างเป็นหลักฐาน เป็นทางการ เป็นประเพณี เป็นโองการ เป็นสิทธิพิเศษอันเฉียบขาด แห่งบรมธาตุ บรมธรรม แห่งวิชาเป็น แห่งนิพพานเป็น เป็นปราสาททําวิชชาอย่างสูงสุดจริงและในทุกๆ ประการ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทุกๆ พระองค์ โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นสิกขีทศพลที่ ๑ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นสุนามยศศิริราชาตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นรัตนจันทรปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นสุวรรณรัตนประภามัญชุจริยาสิทธิตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นอโศกาวิชยศิริตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นธรรมสาครครชิตศัพทตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นธรรมสาครชยะปรัชญาอภิญญากรีฑาตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันโธ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสป และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และของสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ โดยมีสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ท่านทรงปราบ-โปรดมาร สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยเมตไตรย สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม) และสมเด็จพระราชมุนี สามีรามคุณูปมาจารย์(หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) รวมกันเป็นที่สุด

และในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมี ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน การสร้างพระชําระหนี้สงฆ์ ที่ทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน และที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้ทํามาด้วยดีแล้วจริง ในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ สืบๆ กันมาจนถึงชาติปัจจุบัน และที่จะทําต่อไปในอนาคตทั้งหมด

ในบัดนี้ ที่ได้มารวมเป็นพลังมังสามัคคีอย่างสูงสุด ที่ได้คูณยกกําลัง ทับทวี นับเป็นมหาอนันตอสงไขย มหาอนันตอายุธาตุ มหาอนันตอายุบารมี มหาอนันตอสงไขยบุญกุศลบารมีนับไม่ถ้วน ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ในทางกาย ทางวาจา ทางใจ อย่างเมตตา ด้วยความบริสุทธิ์ ใจจริง เพื่อการอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ ขอน้อมกราบถวายบูชาในนามแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ในทุกแดนพระนิพพานที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด แผ่ไปให้ถึงแก่เหล่าท่านทั้งหลาย ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนางเวรทั้งหมด พระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ ทุุกๆ ท่าน เหล่าท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด เหล่าญาติทั้งหมด มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น

แผ่ไปให้ถึงเหล่าเทพเจ้าที่ปกปักรักษาช่วยเหลือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด เหล่าเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพทั้งหมด สมเด็จองค์ปฐมองค์ต้น ท่านทรงปราบ-โปรดมาร ท่านไอศูรย์ ๘ พระอรหันต์แห่งสุวรรณภูมิ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ เหล่าท่านที่มีอายุอันยาวนานอยู่เพื่อช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด แห่งบวรรัตนโชติทั้งหมด อัครสาวกพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ อัครภิกษุณีสาวิกาพระเขมา และพระอุบลวรรณา อัครอุปัฎฐากอุบาสกจิตตะ (จิตตคฤหบดี) และหัตถาฬวกะ (คือ หัตถกะอาฬวกะ) อัครอุปัฎฐิกาอุบาสิกาเวฬฺกัณฎกิ นันทมารดา และอุตตรา (ขฺชชตฺตรา) อัครอุปัฎฐาก (ฝ่ายสงฆ์) พระอานนท์ อัครอุปัฎฐาก (ฝ่ายคฤหัสถ์) วิสาขามหาอุบาสิกา และอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระมหากัสสะปะ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ท่านโกณฑัญญะ ท่านวัปปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานามะ และท่านอัสสชิ พระอสีติ ๘๐ พระองค์ พระสีวลี พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เทพโลกอุดร พระอุปคุต พระอวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม) พระศรีอริยเมตไตรย พระรามโพธิสัตว์ พระจุณฑิ พระกษิติครรภ์ พระมหาสถามปราปต์ พระมัญชุศรี พระสมันตภัทร พระวัชรปานี พระโพธิธรรม พระอาจารย์เว่ยหลาง พระอาจารย์ฮวงโป พระอาจารย์หลินชิ พระมิเลราปะ สมเด็จโพนเสม็ด สมเด็จลุน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าจอมทอง สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ครูบาศรีวิชัย หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงปู่ดุล อตุโล วัดบูรพาราม หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน พ่อท่านทิม วัดช้างให้ พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี) วัดท่าซุง หลวงเทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด พระวิสุทธิเทพ พระสงฆ์ทั้งหมด พระภิกษุณีทั้งหมด สามเณรทั้งหมด แม่ชีทั้งหมด อุบาสก อุบาสิกาทั้งหมด

แผ่ไปให้ถึงพระเจ้าสุทโธทนะ พระนางสิริมหามายา ราชวงศ์ศากยวงศ์ทั้งหมดและที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ท่านสมภารจวง ตาหู ยายจันทร์ เทพอุณหิสวิชัย พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี เทพฮกลกซิ่ว ท้าวธตะรัฏฐะมหาราช เทพธิดาแม่เกิด ๑๒ องค์ นางนพมาศ พระยาสายฟ้าฟาด พระเจ้าสิงหนวัติ พระเจ้าอีศานวรมัน พระเจ้าจิตรเสน พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ พญาลาวจักราช ท้าวฮุ่ง ท้าวเทพกษัตริย์ตรี ท้าวศรีสุนทร พระยาช่วยทุกขราษฎร์ พระมุนี พระฤาษี พระดาบส พรหมบริษัททุกๆ พระองค์ พระสยามเทวาธิราช พระยายมราช ยมทูต ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และเหล่าบริวาร ท้าวสหัมบดีพรหม เหล่าสัพเกศิพรหม พระอินทร์และเหล่าบริวาร ท่านปชาบดีเทวราช ท่านวรุณะเทวราช ท่านอีสาณะเทวราช ท่านโสมะเทวราช ท่านมาตลีเทวบุตร ท่านจุลรถเทวบุตร ท่านมหารถเทวบุตร ท่านอเนกวัณณเทวบุตร ท้าวนาถเทวราช ท่านเอราวัณเทวบุตร เง็กเซียนฮ่องเต้ ท่าน ๘ เซียน ท่านหมอชีวก ท้าวมาลัย ท้าวมหาผกาพรหม ท้าวมหาชมพู พระศิวะ พระนารายณ์ พระแม่อุมา พระวิษณุกรรม พระพิฆเนศ ท่านอาฬวกะ นางเมขลา ท้าวจัตตุคาม ท้าวรามเทพ พระเจ้าพิมพิสาร กรมหลวงชุมพร ท่านอัสอัม ท่านเด็กโบราณ ท่านพังพะกาฬ ท่านสมภารนอโม พระเจ้าละวะจักราช พระเจ้าพรหมมหาราช สมเด็จพระอินทราธิราช พระบรมไตรโลกนาถ พระสุพรรณกัลยา พระเอกาทศรถ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

แผ่ไปให้ถึงพระเจ้าอโศกมหาราช ขุนเจี๋ยงมหาราช ท้าวพาหน ท้าวพานุ ท้าวเจือง พระนางจามเทวี พระเจ้ามังรายมหาราช พ่อขุนผาเมือง พ่อขุนงําเมือง พระนารายณ์มหาราช พระศรีสุริโยทัย พระเจ้าตะวันราชา พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า พระเจ้าดาวเด่นฟ้า พระนางเหมชาลา พระเจ้าทันตกุมาร พระยาศรีธรรมโศกราช พระยาจันทรภาณุ พระวิษณุมหาราชาศรีวิชัย พระเจ้าสุริยวรมัน พระเจ้าชัยวรมัน พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระยาลิไท พระนางเลือดขาวทุกๆ พระองค์ เจ้ากรุงพาลี องค์ฟาโรห์และพระมเหสีทุก ๆ พระองค์ ท่านมหาปุโรหิตทุกๆ ท่าน พระเจ้าศรีชะยะนาศะ แม่ศรีมาลา พ่อเทพสิงหร พระสุธน นางมโนราห์ ขุนศรีศรัทธา พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าแม่หลักเมือง เหล่าเศรษฐีทั้งหมด เหล่าท่านผู้เฒ่าแห่งดาวจามรทั้งหมด เหล่าท่านผู้เฒ่าแห่งดาวสูตูทั้งหมด แหลมทอง สุวรรณภูมิ ชมพูทวีป อาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรอ้ายลาว อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรละโว้ อาณาจักรสุพรรณภูมิ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงแสน อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรนครศรีธรรมราช ดาวชมพู เขาคันธมาทน์ เขาพระสุเมรุ เกษียรสมุทร เขาเมืองทั้งหมด เหล่าสถานที่ทั้งหมดที่ได้เคยเกิด เคยแก่ เคยเจ็บ เคยตาย เคยพักพิงอาศัย เคยสร้างบารมี ท่านปู่บัณฑูรสิงห์ ขุนแผน หมอฮูโต๋ เทพนาจา พระราม พระลักษณ์ นางสีดา รามสูร ซัมบาลา ทวีปแอตแลนติก และเหล่าอาณาจักร เมืองที่ได้ล่มสลายไปแล้วทั้งหมด ปิรามิดทั้งหมด สฟิ้ง เทวาลัยทั้งหมด สุสานทั้งหมด

แผ่ไปให้ถึงปู่เจ้าสมิงไพร ปู่โสม ย่าโสม ท่านเจ้าวังทอง พระเพ็ชรฉลูกรรณ์ ปู่เจ้าเขาเขียว ปู่เจ้าเขาแดง แม่ซื้อ แม่นางกวัก นางไม้ นางพราย นายนิริยบาล สิริพุทธอํามาตย์ นายสมุห์บัญชี พันท้ายนรสิงห์ ศรีปราชญ์ ย่าโม เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าผา เจ้าถ้ำ เจ้าเหว เจ้าเปลวป่าช้า เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าห้วย เจ้าหนอง เจ้าคลอง เจ้าบึง เจ้ากว๊าน เจ้าทะเล เจ้าเกาะ เจ้ามหาสมุทร เหล่าภูติ ผี ปีศาจ มาร อสูร เปรต อสุรกาย เหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมด เหล่าสัตว์นรกทั้งหมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเทวดาทั้งหมด พระพรหมทั้งหมด เหล่าท่านที่สำเร็จทั้งหมด เหล่าท่านที่มีผลบุญกุศลอานิสงส์บารมี ฤทธิ์เดชอานุภาพทั้งหมด ครูแห่งสายเขาอ้อทั้งหมด ครูแห่งสายเขาหลักทั้งหมด ครูแห่งสายพระเวทย์ทั้งหมด ครูแห่งสายปราบ-โปรดทั้งหมด เจ้าบาดาลทั้งหมด เหล่าชาวบ้านบางระจันที่เสียสละทั้งหมด เหล่าท่านผู้กล้าที่ได้เสียชีวิต เสียอวัยวะ เสียทรัพย์ ในการต่อสู้ ในศึกสงคราม ในเล่ห์กลอุบาย ในเชลยศึก ในภัยจากสัตว์ร้าย ในภัยจากอันตรายทั้งปวงที่มีอยู่ทั้งหมด เหล่าสัมภเวสีทั้งหมด ไม่ว่าอยู่ที่ใดๆ ก็ตาม เหล่าดวงวิญญาณ ที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอาฆาตแค้นพยาบาท จองเวร จองกรรม ผูกมัดอยู่ ทําให้มืดบอด ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สูงได้ทั้งหมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ท่านทรงปราบมารทั้งหมด เหล่าท่านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหมด

แผ่ไปให้ถึงท่านตันทรุมลูอะห์ ขุนศรีเมืองมาน ขุนหลวงพระงัว ขุนช้าง ขุนแผน ขุนไกร พระยาโกษาเหล็ก พระยาศรีสิทธิสงคราม พระยาพิชัยดาบหัก พญาครุฑและเหล่าบริวาร พญานาคและเหล่าบริวาร พญางูและเหล่าบริวาร พญายักษ์และเหล่าบริวาร พญาคนธรรพ์และเหล่าบริวาร ท่านหนุมาน เห้งเจีย รุกขเทวดา ภุมเทวดา อากาศเทวดา ศักดิ์สิทธิ์เทวดา แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ แม่ย่านาง พระพาย พระเพลิง พระพิรุณ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราหู เทพเจ้าแห่งราศีนักษัตร เทพเจ้าแห่งดาวพระเคราะห์ทั้งหมด เทพเจ้าแห่งดาวฤกษ์ทั้งหมด เทพเจ้าพระคลังมหาสมบัติทั้งหมด ทวดควนลังทุกๆ ท่าน ท้าวเวปจิตติ ท่านอสุรินทราหู ท่านพรสวรรค์ ท่านสมภารในยอ ทุกดวงวิญญาณที่อาศัยดูแลรักษาเป็นเจ้าของในเหล่าธาตุกายสิทธิทั้งหมด เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด แห่งดาวจามรทั้งหมด แห่งดาวสูตูทั้งหมด แห่งเหล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งหมด แห่งเหล่าภพภูมิลับแลทั้งหมด แห่งเหล่าป่าหิมพานต์ทั้งหมด แห่งเหล่าภพภูมิพิเศษทั้งหมด แห่งเหล่าท่านผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทําลาย ทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ทําหน้าที่ในฝ่ายปราบ ในฝ่ายโปรดทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ยังมีกิเลสอยู่ทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วทั้งหมด แห่งเหล่าทุกๆ พระองค์ในแดนพระนิพพานทั้งหมด แห่งเหล่าท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นประมุข เป็นผู้นำ เป็นตัวแทน เป็นหัวหน้า เป็นศาสดา เป็นครู เป็นผู้แนะนํา ในทุกๆ ลัทธิ ในทุกๆ นิกาย ในทุกๆ ศาสนา ในทุกๆ เทพเจ้า และเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เหล่าต้นธาตุ เหล่าต้นธรรม เหล่าต้นตระกูล เหล่าต้นบรรพบุรุษ เหล่าต้นสาย ต้นสี ต้นภาค ต้นวงศ์ ต้นองค์ ต้นปฐม ต้นในต้นทั้งหมด โดยเฉพาะแผ่ไปให้ถึงเหล่าต้นตระกูลไทย บรรพบุรุษของชาติไทยทั้งหมด เหล่าต้นผู้ให้กําเนิด วิชาศิลปะศาสตร์ วิทยาความรู้แขนงต่างๆ เหล่าท่านเจ้าเมือง เหล่าพระมหากษัตริย์ เหล่าสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ ทุกๆ ราชวงศ์ อันผ่านกาลเวลาที่ยาวนานมากสืบๆ กันมาจนถึงราชวงศ์พระร่วง ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์ธนบุรี โดยมีมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นที่สุด

แผ่ไปให้ถึงเหล่าท่านผู้ทําหน้าที่ปกป้อง ปราบปราม ช่วยเหลือ จัดการให้ ที่ได้เสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โลกมนุษย์ จักรวาลสากลพิภพ และทุกภพ ทุกภูมิ ให้เกิดความร่มเย็น ปลอดภัย สงบสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์อย่างแท้จริง ในทุกๆ พระองค์ ในทุกๆ ท่าน ที่ได้สืบๆ กันมา ทุกๆ ยุค ทุกๆ สมัย จนมาถึงยุคในปัจจุบันนี้ และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง ทั้งหมด

โดยเฉพาะประเทศไทย ชาติเชื้อไทย คนไทยทุกๆ คน ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรีในทุกๆ พระองค์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นที่สุด ให้แก่เหล่าท่านทั้งหมด ที่มีชีวิตอยู่หรือที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ให้แก่เหล่าที่ไม่ใช่ญาติทั้งหมด ให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ที่ไม่ได้รับเป็นไม่มี ที่ไม่ได้รับเป็นไม่มี ที่ไม่ได้รับเป็นไม่มี ขอได้โปรดช่วยสงเคราะห์ ช่วยเหลือให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด และเหล่าท่านทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ขอโปรดได้ร่วมโมทนาในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ในทุกๆ ประการที่มีอยู่จริงทั้งหมด เหมือนทุกๆ พระองค์ เหมือนทุกๆ ท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าของ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ได้ร่วมเป็นประธานใหญ่ ได้ร่วมโมทนาในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ที่มีอยู่จริงทั้งหมด เหมือนได้ร่วมสร้างเอง ถวายเอง ประเคนเองจริง จึงได้รับในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่อย่าง ๑๐๐%เต็ม ขอพระยายมราช แม่พระธรณี และเหล่าท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด ขอได้โปรดจงโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอได้โปรดจงเป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญกุศล ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในครั้งนี้ และในทุกๆ ครั้งด้วยเถิด และขอทุกๆ ท่านพึงได้รับประโยชน์และความสุขที่สูงสุดยอดจริง ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม เช่นเดียวกับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด โดยมีคุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ ในทุกแดนพระนิพพานที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ทรงจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ได้จริงด้วยเทอญ

ขอได้โปรดช่วยให้ได้หลุดพ้นจากวิบากกรรม ขอให้ได้หลุดพ้นจากอธิจิต หลุดพ้นจากอธิกรรมที่ไม่ดีทั้งหมด จงได้หลุดพ้นจากคําสาป พ้นไปจากคําสั่ง พ้นไปจากอาถรรพ์ พ้นจากมนต์ดํา พ้นไปจากการคุมขัง พ้นไปจากการลงโทษ ลงทัณฑ์ พ้นไปจากการประหารไม่ว่ากี่ชั่วโคตรก็ตาม พ้นจากอํานาจพลังแห่งอภิญญา ฌาน สมาบัติ กสิณ ที่ชั่วร้ายเป็นมิจฉาทิฏฐิในทุกๆ ประการได้จริง ขอให้ได้อโหสิกรรมต่อกัน ให้เลิกจองเวร จองกรรมต่อกัน ให้มีเมตตา กรุณาปราณีต่อกัน ขอให้จงเป็นอิสรภาพ จงเป็นไท ไม่เป็นทาส ขอให้จงได้พ้นทุกข์ พ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง จงเป็นผู้ดับทุกข์ ทั้งปวงได้เถิด ขอให้จงเป็นผู้ปราศจากเหตุวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคาพยาธิทั้งปวง กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปทาน ให้ได้พ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดได้อย่างถาวร ขออย่าให้เหล่าพญามารทั้งหลาย และเหล่าบริวารทั้งหลาย มีกิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร เทพบุตรมาร และอุปาทานในอภิสังขารมาร เป็นต้น จงอย่ามีโอกาส จงอย่าได้ช่องเข้าครอบงําขัดขวาง การบําเพ็ญบารมี โดยสัมมาทิฏฐิของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้ ขอให้ได้ทําบุญทําทานสร้างบุญกุศลบารมีกับเหล่าท่านผู้ทรงธรรม แห่งมรรค ผล นิพพาน โดยเฉพาะทรงจตุปฏิสัมภิทาญาณ หลังจากที่ท่านทั้งหลายได้ออกจากฌานสมาบัติและผลสมาบัติ ได้ออกจากการเข้านิโรธสมาบัติ ขอเป็นคณะแรกตามความยุติธรรมอันดีงาม ที่ได้ผ่านการเข้ารับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไว้อย่างถูกต้องในทุกๆ ประการดีแล้วจริง จนนับครั้งไม่ถ้วน และดีมากยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐิ อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วัสสา เขโฬ สิงฆานิกา ละสิกา มุตตัง มัตถะเก มัตถะลุงคันติฯ

เอหิคาถังบียังกาโย ทิศาปาโมกขังอาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศ พระครูกู เธอจึงให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลาย

กะขะฃะคะฅะฆะงะจะฉะชะซะฌะญะ ฎะฏะฐะฑะฒะณะ ดะตะถะทะธะนะ บะปะผะฝะพะฟะภะมะ ยะระละวะศะษะสะหะฬะอะฮะ ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ โอกาเสติฏฐาหิ ติฏฐะติฯ

อิติอักขระรานามะโหนติ เอหิพันธัง พันธัง นะโมพุทธายะ นะมะนะอะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง ตังเมสะทิโก มังสุเรโสอะปะนา ปะสุสุบี อะทะสิติ ปุวิสิเว กุโกกะโค นะมามิหัง

นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ โอมเบิก มหาเบิก กูจะเบิกฤกษ์ล่างและฤกษ์บน ฤกษ์สกลในแหล่งหล้า กูจะเบิกหินผาศิลาแรง กูจะเบิกเกาะแก่งในแดนดิน กูจะเบิกสิคิรินในเหวห้อง กูจะเบิกถ้ำทองในตรึงไตร กูจะเบิกพระสมุทรทะเล แม่น้ำ อันเชี่ยวชาญ กูจะเบิกคชสาร แลผีหลวง อันระวังป้องปิด วิปริตมิสยุ ราหูจร กูจะเบิกคัดกลอน คัดทวารอันตรึงตรา กูจะเบิกวิชาอักขระเลขยันต์ อันเขากระทํามาด้วยพระพุทธมนต์ อันเขาทํามาด้วยเวทย์มนต์ คาถา ไสยศาสตร์ อาถรรพเวทย์ กูจะเบิกฝูงคนอันอยู่รักษา กูจะเบิกว่านและยา อันเขากระทํามาด้วยตะกั่วและทองแดง เป็นกําแพงป้องกันอันรักษา กูจะเบิกแหวนยันต์ แหวนพิรอด ทั้งลูกกันอันวิเศษ กูจะคัดด้วยพระเวทย์ของกูนี้ อิติมาเรโส เอหิมาเรโส ตะโป เตโชไชโยมหานุภาโว สารพัดประสิทธิ ภวันตุเม ภวันตุเต

อิทธิวิกุพพะกัตตาโร อิทธิกาโรปะกาสิโต อิทธิฤทธิ กะโร กะโร อิทธิการังนะมา มิหัง โอมนะโมนมัสการพระครูอาจารย์เชิญท่านมาสู่ พระครูทั้งหลายท่านได้เอ็นดู เชิญท่านมาสู่ตูข้าจะขอทําการ จะขอปลุกมนต์ ปลุกทั่วมณฑล ปลุกเครื่องทั้งนี้ ปลุกนามอักขระ อักษรถ้วนถี่ ปลุกร่างกายกํายี ทุกสิ่งนานา ปลุกเนื้อปลุกหนัง ปลุกทั้งมังสา กระดูกรูปา ปลุกน้ำและเลือด ให้เดือดขึ้นมา ปลุกนามอักขระ อึอะพระธรรม ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ อันอยู่ประจํา ขอเชิญพระธรรมเสด็จเหิรขึ้นมา นะมะนะอะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะ อะ กะ อัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ พระพุทธังแผลงฤทธิ์ พระพุทธเจ้าให้ประสิทธิ์ กูประสิทธิด้วยคุณพระพุทธัง พระธัมมังแผลงฤทธิ์ พระธัมมะเจ้าให้ประสิทธิ์ กูประสิทธิด้วยคุณพระธัมมัง พระสังฆังแผลงฤทธิ์ พระสังฆะเจ้าให้ประสิทธิ์ กูประสิทธด้วยคุณพระสังฆัง

โอมปลุก ปลุกสารพัดกูจะปลุก กูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ ปลุกทั้งกรุงพาลี กูจะปลุก ทั้งนางพระธรณี กูจะปลุกพระดาบส ฤๅษี ๔ พระองค์ เธอจึงให้กูปลุกมนต์ และคาถาทั้ง ๑๐๘ พระคัมภีร์ กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีกะไลยโกฏิ เธอจึงออกพระโอฐ์ให้กูปลุกผีโขมดและพรายมายา กูจะปลุกทั้งเทวดา แลอินทร์พรหม กูจะปลุกทั้งพระยม แลพระกาฬ กูจะปลุกพระจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระองค์ กูจะปลุกพระอิศวร พระนารายณ์ กูจะปลุกพระพุทธคีเนต พระพุทธคีนาย กูจะปลุกนาง อุมาภควดี กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีให้มีฤทธิ์ห้าวหาญ กูจะปลุกทั้งหนุมาน กูจะปลุก ปลุกได้ถ้วนทุกประการ ปลุกทั้งพระประธาน กูจะปลุกทั้งพระเกษร แลพระปรอด กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีนารอท อันเธอทรงยอดพระปิฎกกัณฑ์ไตร เธอจึงให้กูปลุกเครื่องบริสุทธิ์ ตะกรุดและพิศมร กูจะปลุกทั้งผ้าประเจียดแลมงคล ให้คงทนแคล้วคลาด กูจะปลุกทั้งเครื่องเหล็กไหลและแร่โลหะทองแดง ด้วยศาสตราคม โอมสิทธิฤทธิ กูจะปลุกทั้งหินผาและเขี้ยวงา กูจะปลุกแหลน ปลุกหอก ปลุกดาบ ปลุกทั้งธนูกำซาบแลมีดพร้า กูจะปลุกไม้ตำตาก กูจะปลุกได้สารพัด ให้เป็นพระขรรค์ไชยศรี กูจะปลุกลูกประคํา ทั้งภควัมบดี กูจะปลุกฝูงผีทุกป่าช้า สารพัดกูจะปลุกให้ลุก ลุกขึ้นทุกประการ โอมปลุก ปลุก ลุกขึ้นรองรับพระราชโองการ สวาหะสวาโหมฯ

กูจะออกปากสิทธิทั้งหลาย มะนุสสะโตวา อะมะนุสสะโตวา พุทธังคัจฉะติ ธัมมังคัจฉะติ สังฆังคัจฉะติ อย่าช้า เร็วๆ ไวๆ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ในสถานทิเนถา เนติฏฐะติ พระพุทธายะ พระธัมมายะ พระสังฆายะ สะหัสสะโกฏิพรหมาเทวานัง ตังตัง มังมัง รักขันตุสัพพะทา อิมังกายะพันธะนัง อธิฏฐามิ.

พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม สิทธิวาจามหายะสัง สิทธิเตชามหายะตัง พุทธังสัจจัง ธัมมังสัจจัง สังฆัง สัจจัง สิทธิวันทา นะมามิหังฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิวาจัง สิทธิกัมมัง สิทธิตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สิทธิวันทานะมามิหัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ภะวันตุเตฯ

ขออัญเชิญครูแต่หนหลัง แต่ก่อนเก่าปัจจุบัน ครูเลขและครูยันต์ ครูว่านและครูยา ครูตําหรับ ครูตํารา ครูเวทย์มนต์ ดลคาถา ครูนะโม กอ ขอ และกอ กา ครูพา ครูเฒ่า ครูพักลักจํา ครูอักขระขอมไทยจนจบหมด ครูอยู่ในถ้ำ ครูพระฤๅษีทั้ง ๑๐๘ พระองค์ พระเพ็ชรฉลูกรรณ์ นักสิทธิ์วิทยา พระอิศวร พระอินทร์ ผู้เป็นเจ้าฟ้า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ผู้เป็นใหญ่ พระพรหมผู้บริสุทธิ์ และเหล่าเทพยดาทั้งหลายทั่วพื้นเมธนีดล โดยเฉพาะคุณแห่งพ่อแม่ และคุณแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายที่สูงสุดจริง

ศรี ศรี วันนี้เป็นวันดี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้ตบแต่งบายศรี เครื่องบวงสรวง สักการบูชา (ทั้งอาหารคาวหวาน หัวหมู ไก่ ข้าว ขนม ผลไม้) ดอกไม้ ธูปเทียน และสิ่งของต่างๆ ในทั้งหมดนี้ ขอน้อมกราบถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในทุกๆ พระองค์ ในทุกๆ ท่าน ที่ได้กล่าวไว้แล้วทั้งหมด โดยมีท้าวมหาราชทั้ง ๔ และเหล่าบริวารทั้งหมด โดยเฉพาะในสถานที่เหล่านี้ทั้งหมด รวมกันเป็นที่สุด หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่บริบูรณ์ครบถ้วน ขอพระรัตนตรัย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ขอพ่อแม่ ครูอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ พรหม เทพ เทวดา และขอทุกๆ พระองค์ ขอทุกๆ ท่านดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในทั้งหมดทั้งสิ้น ในทั้ง ๓ กาลจริงนี้ โปรดได้เมตตา โปรดได้อภัยโทษ โปรดได้อโหสิกรรม โปรดรับเครื่องสังเวย เครื่องสักการะบวงสรวงบูชา ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ

สาธุ อิติปิโส ภะคะวา มือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิบนิ้ว ยกขึ้นเหนือระหว่างคิ้ว ลูกจะขอระลึกถึง คุณพระบิดา๒๑ คุณพระมารดา๑๒ คุณพระแม่โพสพ๓๙ คุณพระพุทธเจ้า๕๖ คุณพระธรรมเจ้า๓๘ คุณพระสงฆเจ้า๑๔ คุณพระอาจารย์๑๐ คุณพระกรรมฐานเจ้า๘ คุณแม่พระคงคา๑๒ คุณแม่พระธรณี๒๑ คุณไฟ๖ คุณลม๗ คุณอากาศ๑๐ คุณอักขระ๓๓ คุณนิสวาท คุณอัสวาท คุณปัสวาท คุณแก้ว ๓ ประการ คุณศีล ๕ ประการ คุณศีล ๘ ประการ คุณศีล ๑๐ ประการ คุณศีล ๒๒๗ ประการ คุณพระปัญญาญาณ คุณพระโสดา คุณพระสกิทาคา คุณพระอนาคา คุณพระอรหันตา คุณมรรค ๔ คุณผล ๔ คุณพระนิพพาน ๑ จึงรวมเป็น ๙ คุณทานบารมี คุณศีลบารมี คุณญาณบารมี คุณปัญญาบารมี คุณเลขยันต์ ตะกรุด พิศมร คุณผ้าประเจียด วัตถุมงคล คุณพระคาถาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ออกจากพระไตรปิฎก ทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน คุณพระฤๅษีตาวัว คุณพระฤๅษีตาไฟ คุณพระฤๅษีไตรภพ คุณพระ ฤๅษีกัสสป คุณพระฤๅษีนารายณ์ คุณพระฤๅษีนารอด คุณพระฤๅษีโสดาบส คุณพระฤๅษีอิศวร ท้าวเวสสุวรรณอยู่ชั้นบน คุณพระฤๅษีพระพุทธมนต์ปะไลยโกฏิ มีทั้ง ๑๐๐ พระองค์ คุณพระอาทิตย์๖ คุณพระจันทร์๑๕ คุณพระอังคาร๘ คุณพระพุธ๑๗ คุณพระพฤหัส๑๙ คุณพระศุกร์๒๑ คุณพระเกตุ๙ คุณพระเสาร์๑๐ คุณพระราหู๑๒ โดยมีคุณพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง เป็นที่สุด

อิติปิโส ภะคะวา อัปปมาโณพุทโธ อัปปมาโณธัมโม อัปปมาโณสังโฆ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอน้อมกราบอาราธนาอานุภาพ อํานาจ บารมี แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริงในทุกๆ ประการ ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน เท่าเทียมหรือเทียบเคียงได้ ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด และขอน้อมกราบอาราธนาอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระวิสุทธิเทพทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ กราบขออาราธนาอัญเชิญคุณ พระพุทธคุณัง คุณพระธรรมคุณัง คุณพระสังฆคุณัง พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ พระมหากัสสะปะ พระสีวลี พระอานนท์ พระอสีติ ๘๐ พระองค์ หลวงปู่เทพโลกอุดร พระอุปคุต ขออัญเชิญมาอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขออัญเชิญคุณพระนารายณ์ พระนเรศน์ และท้าวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลงมาอยู่บ่าเบื้องซ้าย ขออัญเชิญคุณพระพรหมทั้งหมด เสด็จลงมาอยู่บนบ่าเบื้องขวา ขออัญเชิญคุณพระนางคงคามาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญคุณพระพายจงมาเป็น ลมปาก ขออัญเชิญคุณพญานาคราช จงมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขออัญเชิญคุณพระอิศวร เสด็จลงมาอยู่เบื้องหน้า ขออัญเชิญคุณพระบิดามารดา เสด็จลงมารักษาลูกนี้อยู่ข้างหลัง ขออัญเชิญคุณพระธรรม พระอรหันต์จงมาเป็นดวงใจ ขออัญเชิญพระรัตนตรัยทั้งหมดมาเป็นธงชัย ขออัญเชิญท่านทรงปราบมารทั้งหมดมาช่วยคุ้มครองรักษา ขออัญเชิญท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดมาเป็นเกียรติ เป็นศรี ขออัญเชิญแม่พระธรณี พระยายมราชและพระกาฬอันศักดิ์สิทธิ์ ขอจงมาเป็นทิพย์พยานแห่งตัวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทุกคืน ทุกวัน ทุกราตรีกาล พระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช เจ้าไตรภพ พระจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลีอันเรืองฤทธิ์ หนุมาน เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งสถิตอยู่ในที่นี้และที่ต่างๆ ทั้งเบื้องล่าง และเบื้องบน จะขออัญเชิญเทวดาเดินหน โปรดได้เสด็จลงมาช่วยพร้อมด้วยโองการ พินธุตังชาตัง ภะวันตุเม นะคือพระกกุสันโธ โมคือพระโกนาคม พุทคือพระพุทธกัสสะปะ ธาคือพระสมณโคดม ยะคือพระศรีอริยเมตไตรย อะคือพระสงฆ์ จะขออัญเชิญคุณครูทั้ง ๙ พระองค์ จงมาเป็นบรรทัดฐาน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จะทํากิจ ทําการ ทํางาน ทําพิธี ทําสิ่งใดๆ คนไม่ดี สัตว์ไม่ดี เหล่าภูต ผี ปีศาจ เปรต อสุรกาย มาร อสูร ที่ไม่ดี สิ่งไม่ดี ของไม่ดี ฤทธิ์พลังอํานาจที่ไม่ดีใดๆ อย่าได้เบียดเบียนบีฑาตลอดไป อย่าได้ประมาท อย่าได้พลาดพลั้ง อย่าได้พ่ายแพ้ อย่าได้ขัดสน อย่าได้เดือดร้อน จงเป็นผู้ชนะในความสําเร็จผลอันยิ่งใหญ่ สูงสุดยอดตลอดไป ขอทุกๆ พระองค์โปรดได้เมตตา มาประสิทธิ์ประสาทพรชัย แห่งความสุขความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกๆประการ แก่ตัวของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในสถานที่และในกิจการโครงการเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้งในกิจการโครงการในทุกๆ สถานที่ทั้งหมด หรือที่อื่นๆ อีกมากมายสุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาล ที่จะทรงช่วยเหลือให้ด้วยความเมตตาด้วยเถิด

จงเจริญ ร่ำรวย มีเงิน มีทอง มีทรัพย์สมบัติ มีลาภไหลมา เทมา ไม่ขาดสาย มีสมบัติได้เหมือนสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ ที่ตักไม่พร่อง มีมากมายนับไม่ถ้วน ทําอะไรก็เจริญ ทําอะไรก็ดี ทําอะไรก็สําเร็จ ทําอะไรก็คล่องตัว สะดวก สบาย ราบรื่น ปลอดภัย สุขกาย สุขใจ ไร้กังวล โชคดี โชคช่วย ได้มีธุรกิจ กิจการ บริษัทโครงการได้อย่างใหญ่โต ให้ได้สามารถมีกินมีใช้มีเก็บ มีอย่างเหลือเฟือไปในตลอดชาตินี้และทุกๆ ชาติ ให้ได้รวยเร็วๆ รวยไวๆ รวยทันใจนึก รวยทันเวลาตามที่ต้องการ ให้ได้มีความสุขอย่างที่สุดกับทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรหรือสิ่งใดๆ จะสามารถมาช่วงชิงไปได้ ขอได้โปรดให้รวยทุกๆ วัน ได้มีเงิน ได้มีทอง ได้มีลาภ ได้มีทรัพย์สินสมบัติ มีปัจจัย สิ่งของ ในทุกๆ วัน ในทุกๆ สถานที่ ในทุกๆ กาลเวลา ในทุกๆ ความต้องการได้จริงตลอดไป

ขอให้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน ช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุน ช่วยค้ำชู รักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ มอบอํานาจให้ในการบริหารกิจการต่างๆ และได้เจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่มหาศาล ได้ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุด ตามเป้าหมาย ที่ถูกต้องชอบธรรมดีงาม มากคุณประโยชน์ เป็นที่ต้องการมาก สูงล้ำค่ามาก อย่างสูงสุดยอดตลอดไปในทั้ง ๓ กาลจริง ใครหรือสิ่งอื่นใด ที่ไม่ถูกต้อง คิดทําร้าย ภายใน ๑ วัน ก็ไม่สําเร็จ ภายใน ๒ วัน ๓ วันและตลอดไปก็ไม่สําเร็จ ต้นไม้ที่ตายไปแล้ว ก็ให้สามารถฟื้นคืนชีวิตมาได้ ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป คนที่ล้มละลายไปแล้ว ก็ให้สามารถกลับฟื้นคืนมาได้ คนที่ยังเจริญอยู่ ก็ขอให้ยิ่งเจริญทับทวีมากขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไป

ที่ติดขัดขอจงคลาย ที่ปิดอยู่ขอจงเปิดขึ้น ที่มืดมิดขอจงได้สว่างจ้า ที่ร้อนรุ่มขอจงเย็น ที่วุ่นวายขอจงสงบสุข ที่แตกแยกขอจงมีสามัคคี ที่สกปรกขอจงสะอาด ที่ร้ายขอจงกลายเป็นดี ที่เป็นศัตรูขอจงกลับกลายเป็นมหามิตร ที่ผิดหวังขอจงเปลี่ยนมาได้สุขสมหวัง ที่แพ้ขอจงเปลี่ยนมาชนะ ที่โชคร้ายขอจงกลายมาเป็นโชคดี ที่ไม่บริบูรณ์ขอจงเปลี่ยนมาเป็นบริบูรณ์ ที่ไม่ครบถ้วนขอจงเปลี่ยนมาเป็นครบถ้วน ที่ไม่ถูกต้องขอจงเปลี่ยนเป็นถูกต้อง ที่ไม่ดีขอจงเปลี่ยนเป็นเรื่องดี แต่ส่วนเดียวทั้งหมดจริง ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากอันตรายทั้งปวง ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้มีอายุยืน มีร่างกายและจิตใจสวยสดงดงาม สติปัญญาฉลาดปราดเปรื่องสูงสุด ทั้งทางโลกและทางธรรม

ขอให้ได้ภรรยาที่ดีเลิศ ขอให้ได้สามีที่ดีเลิศ ขอให้ได้เพื่อนผู้ร่วมงาน ลูกน้องบริวารที่ดีเลิศ ขอให้ได้ลูกหลานที่ดีเลิศ ได้เต็มบ้าน เต็มเมือง เต็มประเทศ เต็มโลก ขอให้ได้มียศ มีตําแหน่ง หน้าที่การงานความรับผิดชอบ ที่ใหญ่โตสําคัญมากที่สุดในประเทศ ในภูมิภาค ในทวีป ในโลก ขอให้ได้รับความสุข ความสําเร็จ อย่างง่ายดาย ด้วยความเบิกบานใจ อย่างไร้ที่ติจริง ทั้งทางโลกและทางธรรม

ขอน้อมกราบอาราธนา กราบวิงวอน ขอส่งสาร ขออัญเชิญขึ้นเหนือเศียรเกล้า อย่างเป็นทางการด้วยความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสอย่างแท้จริง อย่างที่สุดจริง แด่เหล่าสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ เหล่าพระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ เหล่าพรหม เทพ เทวดา และเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด เหล่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทั้งหมด เหล่าผู้มีหน้าที่ในฝ่ายปราบ ในฝ่ายโปรดทั้งหมด เหล่าท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในทุกระดับ ในทุกภพ ทุกภูมิ ในทุกๆ ธรรมชาติ ทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด เหล่าท่านผู้มีอายุอันยาวนานทั้งหมด ดํารงอยู ด้วยอิทธิบาท ๔ มีคุณสมบัตอันวิเศษสุดนานาประการ เป็นผู้มีคุณตามที่ได้อธิษฐานเอาไว้ ดํารงอยู่เพื่อช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ โลกมนุษย์ สากลพิภพ เป็นผู้คุมกฎ เป็นผู้คุมผังสําเร็จใหญ่ เป็นผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทําลาย เป็นตัวแทนของทั้งปวง ทั้งหมด ทั้งสิ้น เป็นผู้มีสิทธิ์อันเฉียบขาด เป็นผู้ทรงจตุปฏิสัมภิทาญาณ สามารถใช้อภิญญา กสิณ นิโรธสมาบัติ ประยุกต์เข้ากับกลไก เครื่องจักร เทคโนโลยี แห่งสากลพิภพ เพื่อทําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเมตตาแห่งมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่สูงสุดยอดจริงในทั้งหมด เหล่าภพภูมิพิเศษทั้งหมด เหล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งหมด และ ฯลฯ ทั้งหมด

ขอทุกๆ พระองค์ ขอทุกๆ ท่าน ที่ได้อธิษฐานและปรารถนาช่วยเหลือให้เหล่ามนุษย์ เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพธรรมชาติ โลกมนุษย์ สากลพิภพ ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย และภัยจากกฎแห่งกรรมทั้งหมด โปรดได้รับการร้องเรียน เพื่อพิจารณาตัดสินพิพากษาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อสั่งการ จัดการ ให้มีผลเป็นอันสิ้นสุด ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ตามกฎแห่งกรรมอย่างสูงสุดได้จริง ต่อการกระทําของสิ่งไม่ดี คนไม่ดี และธรรมชาติที่ไม่ดีทั้งหมด และขอได้โปรดลงมาจุติในโลกมนุษย์ ชมพูทวีป สุวรรณภูมิ และในประเทศไทยเป็นที่สุด เพื่อรวมเป็นพลังมังสามัคคี ช่วยเหลือนําพาบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ สากลพิภพ โดยเฉพาะประเทศไทย ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรี สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทุกๆ คน ให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ภัยโรคร้าย ภัยจากสิ่งไม่ดี ภัยจากกฎแห่งกรรม และเหล่าวิบากกรรมทั้งหมด ภัยสงคราม และภัยอันตรายที่เหล่ามนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สมานฉันท์ เกิดความร่มเย็น ปลอดภัย สงบสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์อย่างแท้จริง อย่างที่สุดจริง อย่างไร้ที่ติจริง และเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยมีธรรมาธิปไตยเป็นที่สุด โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขที่สูงสุด ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป จนตลอดสิ้นกาลนาน และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงด้วยเทอญ

ขอให้ในยุคนี้ สมัยนี้ ปัจจุบันนี้ และในขณะนี้ ให้เหล่าคนชั่ว คนไม่ดี สิ่งไม่ดี ธรรมชาติที่ไม่ดี โดยเฉพาะเหล่าผู้ที่ได้อาสา สมัครเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการประจํา และข้าราชการทางการเมือง บริหาร ประเทศชาติ บ้านเมือง หน่วยงาน องค์กรอิสระ องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ชั่วคราว และที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง จัดสรร สอบคัดเลือก ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้นํา ผู้บริหาร กรรมการ สมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องทําหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อส่วนรวม ต่อประชาชน ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม อย่างบริสุทธิ์ ให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกๆ คน และที่ได้ให้คําสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ ผู้แทนพระองค์ พระบรมรูป ในสถานที่สําคัญๆ ในพระราชพิธีต่างๆ ทั้งได้ประกาศ โฆษณาเผยแผ่ หรืออื่นๆ ใดทั้งหมด และเหล่าผู้เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ที่ได้ทําผิดกฎหมาย ทําผิดคําสัตย์ ปฏิญาณ ทําผิดกฎแห่งศีลธรรมอันดีงาม ที่ได้ทรยศ ขาย โกง บ่อนทําลาย ประพฤติมิชอบ ผูกขาด ฮั้วประมูล ค้ายาเสพติด ค้าอาวุธสงคราม ค้ามนุษย์ ค้าสิ่งไม่ถูกต้องทั้งหมด เปิดบ่อนการพนัน บุกรุกทําลายป่า ทําลายทรัพย์สินของแผ่นดิน ของส่วนรวม หรือของที่มีเจ้าของอย่างถูกต้องแล้ว ทําให้เสียผลประโยชน์ ทําให้สูญเสียเวลา ทําให้สูญเสียอนาคต ทําให้สูญเสียกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา กําลังความคิด ทําให้ความเป็นธรรมหมดไป ทําให้ความอยุติธรรมบังเกิดขึ้น ทําให้เห็นผิดเป็นชอบ ทําให้หลงทาง ทําให้เหล่าคนดีที่ถูกต้อง ได้รับความทุกข์ ความลําบาก ความทรมาน ได้รับโทษทัณฑ์จากการถูกใส่ร้ายป้ายสี จนเกียรติยศ ชื่อถเสียง วงศ์ตระกูล คุณงามความดีที่ทํามาด้วยดีแล้ว เสียหายหมด จนไม่มีใครเชื่อถือ ส่วนความดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามที่หวังเอาไว้อีกต่อไป ความดีงาม ถูกต้อง เป็นธรรม มีคุณประโยชน์ จะไม่เป็นที่ต้องการ เป็นที่รังเกียจ และจะถูกลืมหายไปในที่สุด ถ้าให้เหล่าความชั่ว เหล่าคนชั่ว เหล่าคนไม่ดี ได้บังเกิดขึ้น ได้มีอำนาจปกครอง ควบคุมในทุกการปกครอง และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับการบริหาร และทุกๆ สถาบันที่มีอยู่จริงทั้งหมด ทําให้เกิดความเสียหาย ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โลกมนุษย์ ในวัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด

ขอให้จงแพ้ภัยตนเอง แพ้ภัยธรรม แพ้ภัยกรรม ขอให้กรรมชั่ว กรรมไม่ดีทั้งหมดที่ทําไว้ จงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดแจ้ง เป็นหลักฐาน เป็นทางการที่แน่นหนา และได้ถูกลงโทษจากกฎหมาย ได้ถูกลงโทษจากประชาชน ได้ถูกลงโทษจากกฎแห่งกรรม แห่งฟ้าดิน ที่ทําไว้อย่างสูงสุดในที่สุด จงอย่าได้มีโอกาส อย่าได้เป็นใหญ่ อย่าได้มีอํานาจ อย่าได้มีกําลัง อย่าได้มีความรู้ อย่าได้มีความสามารถ อย่าได้มีสิทธิ์ในการปกครอง บริหารบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิ ที่มีอยู่จริงตลอดไป ขอให้เหล่าประชาชนทั้งหมด และเหล่าท่านที่เป็นใหญ่ ที่มีอำนาจ มีตำแหน่ง มีหน้าที่ มีกําลังที่เกี่ยวข้องโดยสายตรง หรือทางอื่นๆ ก็ตาม จงเลิกการติดต่อ ไม่ยุ่งเกี่ยว และจงได้จัดการตามความผิดจริงอย่างยุติธรรม ถูกต้อง ตรงไปตรงมา อย่างถึงรากถึงโคน อย่างครบถ้วนดีแล้ว โดยเด็ดขาดให้ถึงที่สุด อย่างเร่งด่วน เร็วทันใจ ทันเหตุการณ์ ทันเวลาที่เหมาะสมลงตัว อย่างดีที่สุดแห่งที่สุดได้จริง

ขอให้เหล่าคนดี มีศีลธรรม มีปัญญา มีความรู้ มีความสามารถ มีบุญญาบารมี ได้เป็นใหญ่ ได้มีอํานาจ โดยสิทธิ์อันเฉียบขาด ได้มีกําลังทรัพย์สินสมบัติมหาศาล ได้มีกําลังกองทัพ อาวุธ เทคโนโลยี เครื่องมือ ปัจจัยต่างๆ ที่ล้ำเลิศ และเหล่าประชาชนทั้งหมด ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงใจ อย่างมีสติปัญญา มีเหตุผล อย่างเสียสละ ในการปกครองบริหารบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และทุกๆ ภพ ทุกๆ ภูมิ ที่มีอยู่ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง โดยต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เป็นแบบแผน ตามที่ได้วางเอาไว้ทุกๆ ประการ อย่างสามัคคี กลมเกลียว มีผลให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย คนไทยทุกๆ คน ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรี และในส่วนที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องทั้งหมด มั่นคง ร่ำรวย ปลอดภัย สงบสุข ร่มเย็น สุขกาย สุขใจ ไร้กังวล เจริญรุ่งเรือง ได้เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์ โดยพร้อมเพรียงกัน อย่างแท้จริงตลอดไป

ขอให้ทรัพยากรตามธรรมชาติ ที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน ของส่วนรวม ของประเทศชาติ ที่เป็นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แร่ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี และแร่ธาตุสําคัญๆ อีกเป็นจํานวนมาก ขอให้สามารถนําขึ้นมาใช้ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ที่เกิดประโยชน์ได้มากมายมหาศาล ไม่มีวันหมดสิ้น ทําให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอํานาจในทันที ไม่มีใครแย่งชิงไปได้ ขอให้ประชาชนทุกๆ คน ได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างทั่วถึง อย่างเป็นธรรม อย่างเต็มที่ อย่างเต็มร้อย ไม่มีตกหล่นไปสู่เหล่าผู้ที่ไม่ดี ไม่บริสุทธิ์แม้แต่น้อย และขอให้เกิดขึ้นได้จริงในสมัยที่มีผู้นําประเทศชาติ ผู้บริหารบ้านเมือง และคณะผู้เกี่ยวข้องในการบริหารทั้งหมดในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับล่างสุด ผู้นำโลกมนุษย์ เป็นคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถนําขึ้นมาใช้ได้อย่างเต็มที่อย่างสูงสุดได้จริง

ขอให้มีกฎหมาย มีหลักสูตร มีหน่วยงานและผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการที่ดีที่สุดได้เกิดขึ้นจริง เพื่อจัดทําหลักสูตรปลูกฝั่งค่านิยมเด็ก ตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนจนจบหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน สอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รู้จักเสียสละ รักชาติ รักแผ่นดิน ตอบแทน ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อที่จะได้คุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน มิให้ข้าราชการประจํา ข้าราชการทางการเมือง และคนไม่ดีทั้งหมด กระทําการฉ้อราษฎร์บังหลวง ประพฤติมิชอบ ทําให้คนดีถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม และทําให้เหล่าประชาชนเดือดร้อน ให้มีหลักสูตรอบรมจรรยาบรรณ ปรัชญา ในการทํางาน ทําให้ข้าราชการทั้งหมด สามารถประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ให้พร้อมเป็นข้าราชการที่ดี รับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้ดีที่สุด อยู่ตลอดเวลาได้จริงตลอดไป

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ ขอให้ทรงพระเกษมสําราญยิ่งยืนนาน และตามที่ทรงพระประสงค์ในทุกๆ ประการจริง ขอได้โปรดให้ผืนแผ่นดินไทย ตลอดทั้งน่านน้ำ ท้องฟ้าของไทย พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นเอกราชของชาติไทย ความเป็นอิสรภาพของคนไทย ขอจงให้ยืนยงคงอยู่คู่กับโลกมนุษย์นี้ ในตลอดกาล ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน และทั้งในอนาคต และขอให้รักษาธาตุทั้ง ๔ อันมี ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่าให้วิปริต อย่าให้แปรปรวน ขอให้ธาตุทั้ง ๔ ตั้งอยู่ในความเป็นปกติ ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ให้เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารทรัพยากรธรรมชาติ งอกงามอุดมสมบูรณ์ มนุษย์ และเหล่าสัตว์ทั้งหลาย จะได้มีสิ่งอันพึงกินพึงเคี้ยว ไม่เบียดเบียนกัน ขอให้จงพ้นจากภัยอันตรายที่เหล่าคนสร้างขึ้นมาก็ตาม ภัยจากธรรมชาติก็ตาม หรือเกิดจากภัยอันตรายแห่งเหล่าวิบากกรรมก็ตาม ขอให้จงดับสูญสิ้นไป อย่างไม่มีเชื้อ อย่างไม่เหลือเศษ แม้ปรมาณูเดียวก็ไม่มี อย่างหมดสิ้นจริง อย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริง

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้แตกฉานในพระไตรปิฎก มีพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ให้ได้เข้าถึง ได้รู้เห็น และเป็นพระธรรมกาย มรรค ผล และพระนิพพาน คือธรรมกายที่ได้บรรลุอรหัตผลแล้ว ทําให้แจ้งทั้งพระนิพพานถอดกาย และทั้งพระนิพพานเป็นโดยพลัน ให้ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ควรรู้ ทั้งสังขตธาตุ สังขตธรรมและอสังขตธาตุ อสังขตธรรม ทั้งหลายตามที่เป็นจริง ให้สามารถละธรรมที่ควรละ ให้สามารถเจริญธรรมที่ควรเจริญ มุ่งตรงต่อมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

ขอให้ได้บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิอันเฉียบขาดเป็นทับทวี ตามศักดิ์แห่งบารมีและหน้าที่ทนายแห่งพระพุทธศาสนา ให้ได้รู้ถูก เห็นถูกในธรรมที่ควรรู้ และควรเห็น ให้เป็นผู้คิดถูก พูดถูก กระทําถูก นําผู้อื่นถูก และทรงผลลัพธ์จากการปฏิบัติ จากการกระทําทั้งหมด ให้ปรากฎขึ้นเป็นจริง เป็นหลักฐาน ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาตลอดไปในกาลทุกเมื่อ

ขอให้เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเจริญและความเสื่อม เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถและในธรรม แม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จะยังอาภัพอยู่ ยังจะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ก็ขอให้ได้เกิดในฤกษ์สร้างบารมี บริบูรณ์ด้วยสมบัติ ๖ ประการคือ กาลสมบัติ ชาติสมบัติ ตระกูลสมบัติ ประเทศสมบัติ ทิฐิสมบัติ และอุปธิสมบัติ ให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับการพยากรณ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว ไม่กระทําอกุศลกรรม อันจะนําไปสู่อบายภูมิอีก และหากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ ก็ขออย่าให้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่างๆ ตลอดไป

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ไม่พึงคบมิตรชั่ว ให้พึงคบแต่บัณฑิตในกาลทุกเมื่อและขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี คือเป็นผู้มีศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ประกอบด้วยความเพียรและขันติ พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕ ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕ พึงเว้นจากเปือกตมคือกาม พึงยินดีในการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ให้เป็นผู้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ และวิปัสสนูปกิเลสทั้งมวล ให้เป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง ๔ ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และในธรรมที่สมเด็จพระตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ได้เปรียบเสมือนใบไม้ในกํามือ และใบไม้ในป่าทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง

ขอให้ได้สุขสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ขอให้วิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้น ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม ขอให้สิ้นอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน เป็นสมุจเฉทปหาร ได้บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พร้อมด้วยวิชชา ๓ สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖ จตุปฏิสัมภิทาญาณ จรณะ ๑๕ วิโมกข์ ๘ ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระอรหันต์ทั้งหลาย ในทุกๆ ประการจนหมดสิ้นได้จริงโดยฉับพลันเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว เมื่อมีอายุยังน้อยเป็นเพศชาย หรือสามเณร หรือเป็นพระภิกษุ หรือเป็นอุบาสก

ขอได้โปรดให้องค์พระประธาน พระเจดีย์ รูปเหมือน รูปหล่อ เหล่าสัญลักษณ์ เหล่าเครื่องหมาย เหล่าตัวแทน เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ที่เป็นเสมือนดั่งตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระสาวก พระสาวิกาทั้งหมด ในทุกๆ สถานที่ โดยเฉพาะ ณ สถานที่แห่งนี้ และที่ไกลออกไปสุดจะนับประมาณมิได้ทั้ง ๑๐ ทิศ โปรดได้แสดงอํานาจแห่งพระพุทธานุภาพ มีพระฉัพพรรณรังสี รัศมีแผ่กว้างไพศาล อย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ตลอดเวลา อย่างเปี่ยมล้น เพื่อยังให้เหล่าสรรพสัตว์ที่ยังตกค้างอยู่ทั้งหมด ให้ได้พ้นทุกข์ ถึงสุขในมรรค ผล นิพพาน ได้ทั้งหมดจริง ขอให้เป็นอานุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์แห่งพระบุญญาบารมี อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง จงอยู่คู่ชาติไทย ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรี โลกมนุษย์ และในทุกๆ ภพ ทุกๆ ภูมิ ที่มีอยู่จริงตลอดไป

สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัย ๔ ค่าเครื่องบวงสรวงสักการบูชา ชําระหนี้สงฆ์ และในกองบุญกุศลอานิสงส์บารมีทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้สละให้หรือบูชาแล้วในที่นี้ หรือในที่อื่นๆ ก็ดี ขอการบูชา การให้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีอย่างใด ขอความปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นจงสําเร็จ ขอพรดําริและที่ได้รับมาทั้งปวงของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จงได้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ และพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันที่ไม่มีอะไรมาบดบัง เหมือนรัศมีดาวประกายพรึก อันสว่างไสวยินดีเบิกบานใจ

ขอให้ความเอาแต่ใจ ดื้อรั้น หยิ่งยโส อวดดี มุทะลุ ระราน กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ป้ายสี เห็นแก่ได้ เบาปัญญา ลืมตัว มักใหญ่ ใฝ่สูง ไม่รู้พระคุณ เจ้าเล่ห์เพทุบาย ปลิ้นปล้อน หลอกลวง ลวงโลก มืดบอด เห็นผิด ไม่กลัวบาป ไม่กลัวเวรกรรม ทรยศ หักหลัง สกปรก เลวทราม ต่ำช้า น่าขยะแขยง น่าสลดสังเวช ที่อัปรีย์จัญไร ชั่วช้าในทั้งหมด ขอได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด อย่าได้มีอีกต่อไป ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นอีกเลย ขออย่าได้มีโอกาสประสบพบเจออีกต่อไป ขอให้สามารถที่จะหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกล ขอให้สิ่งทั้งหมดที่ไม่ดีเหล่านี้ จงได้ถึงกาลพินาศ ดับสูญสลายให้หมดสิ้น ขาดพ้นออกไปจากจิตใจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในทุกปรมาณูของเหล่าทุกๆ ดวงจิตวิญญาณในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิในทุกๆ วัฏสงสาร อย่างสิ้นเชิง โดยพร้อมเพรียงกัน ได้จริงด้วยเถิด

ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ โรคร้ายทั้งปวง จงได้หายหมดสิ้น อันตรายอย่าได้มี จงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน มีความเจริญด้วยยศ มีความเจริญด้วยกําลัง มีความเจริญด้วยผิวพรรณ และความสุขอย่างแท้จริง คือพระนิพพาน ขอจงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดในตลอดกาลทุกเมื่อ ขอศุภมงคลสุขสวัสดิ์พิพัฒนสมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอเหล่าปวงเทพยดา โปรดจงช่วยรักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดตลอดไป

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้เกิดเป็นมนุษย์ และประสพพบเจอพระพุทธศาสนา ได้พบพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ในอนาคต โดยมีพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า พระรามพุทธเจ้า เป็นต้น ขอให้ได้เป็นคนแรกสุด คณะแรกสุด ที่ได้ถวายมหาสังฆทานแด่ทุกๆ พระองค์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่จริง และขอให้ได้รับการพุทธพยากรณ์ พระปัจเจกพยากรณ์ พระอรหันตพยากรณ์ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์พยากรณ์ ในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ชาติ และในแต่ละภพชาติ เป็นจํานวนหลายๆ ครั้ง จนนับครั้งไม่ถ้วน ได้ตามความต้องการ ในสิ่งที่ปรารถนาในทุกๆ ประการ ที่บริสุทธิ์ ถูกต้อง สําคัญ ล้ำค่า มากคุณประโยชน์ สุขสมหวัง อย่างไร้ที่ติทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง (สําหรับท่านที่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิ ไม่ต้องอ่านคํากล่าวที่เน้นสีเข้ม) โดยเฉพาะขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด สามารถได้ตรัสรู้ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ในอนาคต ได้เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทุกๆ พระองค์ได้โดยเร็วพลัน ได้จริงด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้ฌานสมาบัติ ๘ กสิณ ๑๐ อภิญญา ๕ แบบเต็มกําลังสูงสุดยอด ได้ชํานาญเป็นวสี พร้อมด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มีความพิเศษสุดในทุกๆ เรื่องทั้งหมด เป็นเลิศ เป็นสุดยอด แห่งอัจฉริยะ ในความรู้ความสามารถ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางประสาทสมอง ปฏิกิริยาสัมผัส รับรู้ตอบสนองสั่งการในทุกๆ ศาสตร์ ในทุกๆ แขนง ในทุกๆ วิชชาความรู้ได้ดียิ่งกว่าเทคโนโลยีใดๆ ในสากลพิภพ อย่างเทียบกันไม่ได้ โดยมีศีลธรรมอันบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว คอยควบคุมกํากับอย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลา ในการใช้สิทธิพิเศษ ฤทธิ์ อํานาจเหล่านี้ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีคุณประโยชน์ ไม่มีโทษ ขอให้ได้เป็นเจ้าของในคุณสมบัติเหล่านี้ ได้อย่างถาวร ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ชาติ ตลอดไป

ขอได้โปรดประทานช่วยเหลือให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ให้ได้พุทธภูมิในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทุกๆ พระองค์ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ของสมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ขอให้เหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เหล่าอมนุษย์ทั้งหมด เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ให้มีจิตใจ สันดาน ยินดียิ่งนักที่จะบําเพ็ญพระบารมี ๓๐ ทัศ และได้เสวยพระชาติได้ครบถ้วน ได้กระทําการมหาบริจาคทั้ง ๕ จริยาทั้ง ๓ และอื่นๆ อีกมากมาย สุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด อย่าได้เบื่อหน่าย อย่าได้ละทิ้ง ซึ่งพระโพธิญาณ ให้ได้มีคุณสมบัติในทุกๆ ประการ อย่างสมบูรณ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ดีแล้วจริง อย่างไร้ที่ติจริง ให้ได้เต็มถึงที่สุดได้จริง ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรพุทธภูมิ สามารถตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น หรือเป็นองค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือในที่สุดขอให้ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ในอนาคต โดยไม่มีความผิดเพี้ยน หรือความแตกต่างแม้แต่น้อย ได้ดุจเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทุกๆ พระองค์ได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริง ขอให้ได้เป็นผู้มีธรรมบริสุทธิ์ ให้สามารถนําพาผู้คน และเหล่าสรรพสัตว์ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร และเหล่าอื่นๆ อีกมากมายสุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ให้ถึงพร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณ จรณะ ๑๕ วิโมกข์ ๘ ในธรรมของพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในธรรมของสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง รวมกันเป็นที่สุด เพื่อจะปลดเปลื้องช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้น และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาของโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระสัมพัญญุตาญาณ พระทศพลญาณ พระสยัมภูวญาณ พระอภิสัมโพธิญาณ พระสรรเพชุดาญาณ พระอนาวรณญาณ พระสัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ พระนารายณ์พลญาณ เวสารัชชธรรม ๔ ประการ(ความองอาจกล้าหาญ ๔ ประการ) ได้พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ สามารถแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ไม่จํากัดครั้ง ได้ไม่จํากัดกาล และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ได้ตามพุทธประเพณีในทุกๆ ประการ ได้อย่างสูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด

ขอให้ได้มีพุทธลักษณะสําคัญของพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ และลักษณะวิเศษปลีกย่อยอีก ๘๐ ประการ ประกอบด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า ๑๘ ประการ เป็นเครื่องนำทาง มีอายุอันยืนยาวประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึงแสนกว่าปี แม้จะมีอายุมากถึงแสนกว่าปี ขอให้ได้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บริบูรณ์ครบถ้วน เหมือนคนอายุประมาณ ๒๐ ปี ขอให้เหล่าสรรพมนุษย์ทั้งหมด เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด เหล่าสรรพธรรมชาติทั้งหมดในยุคนี้ ได้มีคุณสมบัติ ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ได้เช่นเดียวกัน เหมือนกัน เท่าเทียมกัน อันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนเมื่อครั้งในอดีตสมัยพุทธกาล แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นในทุกๆ พระองค์ และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงด้วยเทอญ ขอให้ใช้เวลาในการตรัสรู้ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือสมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์ใหม่ในอนาคตไม่เกิน ๗ วัน ขอให้มีพระฉัพพรรณรังสี รัศมีออกจากกายทั้งกลางวันและกลางคืน โดยปราศจากขอบเขตจํากัด ให้สามารถแนะนําสั่งสอนในเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด ที่มีอยู่มากมายเหมือนเม็ดทรายในทุกๆ สถานที่ ในทุกๆ ภพภูมิ ทั้งหมด ให้ได้ถึงพระนิพพานทั้งหมด โดยพร้อมเพรียงกันในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้จริง ด้วยเทอญ

ถ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ยังไม่ถึงเวลาได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือสมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด เพื่อสร้างสมบุญกุศลบารมีให้เต็ม เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ได้เกิดเป็นเพศชาย ในทุกๆ ชาติ ที่ต้องสร้างสมบุญกุศลบารมีในฝ่ายบรรพชิต ก็ให้ได้บวชเป็นสามเณร และบวชเป็นพระภิกษุ ให้สามารถได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อยตราบจนวันตายในตําแหน่งนี้ ได้ในทุกๆ ครั้ง เพื่อยังประโยชน์และความสุขได้อย่างมากมายมหาศาล แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิ ได้อย่างแท้จริงตลอดไป

เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ได้เกิดเป็นเพศชายในทุกๆ ชาติ ที่ต้องสร้างสมบุญกุศลบารมีในฝ่ายฆราวาส ให้สามารถเป็นผู้นําชั้นสูงสุดยอด ตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อย ขอให้ได้เป็นเบอร์หนึ่งที่แท้จริงในตลอดกาล ในการปกครองบริหาร จัดการบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติจักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทั้งหมด โดยเฉพาะภัยพิบัติ ภัยสงคราม และภัยต่างๆ ทั้งหมด ให้สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำเลิศสูงสุดยอด ห้ามภัยทั้งหมด ให้หมดไป สิ้นไป สลายไป หรือทําให้เสียหายน้อยที่สุด เท่าที่จะทําได้ และสามารถนําความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์ เป็นยุคแห่งศีลธรรม มีศีลธรรมนําหน้า เป็นบรรทัดฐาน เป็นหัวใจ เป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้ ให้บังเกิดขึ้นได้จริง แก่เหล่าประชาชนทั้งหมด ในทุกๆ หมู่เหล่า ในทุกๆ ชนชั้น ในทุกๆ การปกครอง บริหารจัดการบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติจักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทั้งหมด อย่างสมบูรณ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน สูงสุดยอด อย่างไร้ที่ติจริง ในชาติปัจจุบันโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

ขอให้ได้มีกำลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา กําลังทรัพย์สินสมบัติมหาศาล เงินทอง ข้าวของ วัตถุดิบ ปัจจัย เทคโนโลยี สิทธิ อํานาจ เหล่าบริวาร เหล่าผู้สนับสนุน เหล่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างเมตตา บริสุทธิ์ จริงใจ เต็มร้อย โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น สามารถผลิตปัจจัย ๔ และปัจจัยอื่นๆ ที่สําคัญ ที่จําเป็น มีคุณภาพสูงสุดยอด เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ทั้งหมด ให้ได้อย่างมากเพียงพอในตลอดเวลา หรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในการเลี้ยงฟรี แจกฟรี แก่เหล่าคนทั้งหมด และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ทั่วประเทศ ทั่วโลก และสากลพิภพทั้งหมด ได้อย่างมีความสุขในทุกๆ ประการ ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง ได้จริงด้วยเทอญ

ให้สามารถมีกองทัพที่สุดยอด ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศ ในโลก และสากลพิภพทั้งหมด เพื่อปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือเหล่าคนดี และรักษาความถูกต้อง เป็นธรรม ความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง ให้ได้ปรากฏเป็นจริงอย่างสูงสุดยอดอยู่ตลอดเวลา และเพื่อปราบปราม ลงโทษ เหล่าคนไม่ดี เหล่าสิ่งไม่ดีทั้งหมด ได้ถูกต้อง ตามที่เป็นจริง โดยไม่มีการผิดพลาดแม้แต่น้อย ได้ตลอดเวลาและตลอดไป

ขอให้คุณค่าที่ได้ทุ่มเทลงไปอย่างมากมายมหาศาล บางอย่างเกินกว่าที่จะพูดถึง ไม่มีอะไรจะทดแทนได้ เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม อย่าได้สูญเปล่า ขอให้ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต ถ้าหากเหล่ากองทัพฝ่ายธรรมะ ได้ต่อสู้กับเหล่ากองทัพฝ่ายอธรรมเมื่อใด ขอให้เหล่ากองทัพฝ่ายธรรมะ สามารถชนะได้โดยเด็ดขาด โดยเร็วพลัน ภายในครั้งเดียวเท่านั้น และขอให้เหล่ากองทัพฝ่ายอธรรมทั้งหมด ไม่มีทางที่จะสู้ได้ ถูกควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ ได้ยอมแพ้แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยทั้งสองฝ่ายไม่มีการสูญเสียอะไรเลย และต่อมาเมื่อเหล่ากองทัพฝ่ายอธรรมทั้งหมด ได้รับการแนะนําสั่งสอนภายในเวลาอันสั้น มีผลให้ได้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทั้งหมด สากลพิภพจึงอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆ ประการ และตลอดกาลนานได้จริงด้วยเทอญ

เมื่อโลกนี้เกิดภัยพิบัติ ภัยสงคราม และภัยต่างๆ นานาทั้งหมด อย่างร้ายแรงที่สุด ไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป ส่งผลทําให้มนุษย์ สัตว์ พืช และเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ขอให้สามารถมีเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศสุดยอด ขนเหล่ามนุษย์ เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าพืชพันธุ์ และ ฯลฯ ทั้งหมด ไปอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดีเหมือนกัน และดีกว่าโลก ได้อย่างปลอดภัย สงบสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ได้เสมอเหมือนกันในทุกๆ คน ในทุกๆ ประการ ในตลอดสิ้นกาลนานได้จริงด้วยเทอญ

เมื่อผลบุญกุศลอานิสงส์บารมี เป็นปัจจัยให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในเวลาที่นานพอสมควร เพราะในโลกมนุษย์เวลานี้ มีแต่เหล่าคนพาล คนชั่ว ไม่มีศีลธรรมแม้แต่น้อย เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด เป็นยุคแห่งการทําบาป ทําร้าย ฆ่าฟัน ไม่มีที่ใดมีความปลอดภัย เป็นอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ทําลายล้างฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติในทุกๆ สถานที่ และตายกันครั้งละเป็นจํานวนมาก เกือบจะทุกกาลเวลา จึงไม่สามารถลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อมาโปรด มาห้าม มาช่วย มาสร้างบุญกุศลบารมีได้ เมื่อเป็นเทวดา ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด สามารถได้ดํารงตําแหน่งเป็นพระอินทร์ และเง็กเซียนฮ่องเต้ในหลายๆ ชาติ ตามที่จําเป็น เพื่อสร้างสมบุญกุศลอานิสงส์บารมีในตําแหน่งนี้ เพื่อยังประโยชน์และความสุขให้ได้บังเกิดผลสําเร็จอย่างสูงสุดยอด เป็นเลิศ แก่เหล่าเทวดา เหล่ามนุษย์ และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิ ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

ในยุคสมัยที่มีสมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด สามารถได้เป็นสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ ได้อุปถัมภ์ ได้อุปัฏฐากพระพุทธศาสนา สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมด พระอรหันต์ทั้งหมด เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด เหล่าท่านที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมด ได้อย่างเป็นเลิศสูงสุดยอดในทุกๆ ประการ อย่างไร้ที่ติจริง ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ในทุกๆ ชาติ ได้จริงด้วยเทอญ

และขอให้คำสัตยาธิษฐานของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด และคําขอที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้ขอไว้ในครั้งนี้ และในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา หรือที่ยังไม่ได้ขอก็ดี หากคําขอทั้งหมด ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ถ้าไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม ไม่เหมาะสม ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมด จําเป็นต้องถูกยกเลิกทั้งหมด อย่างเด็ดขาด แบบทันทีทันใด ในปัจจุบัน ณ ขณะจิตนี้เองโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อได้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์ถูกต้องดีแล้ว ขอให้คําขอทั้งหมด จงได้กลับคืนมาแบบทันทีทันใด ในปัจจุบัน ณ ขณะจิตนี้เอง อย่างโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

ถ้าหากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด มีกรรมไม่ดีในอดีตชาติ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หากจําเป็นจะต้องเจอปัญหา อุปสรรคนานาประการ บีบคั้นให้ต้องทุกข์ยากลําบากเดือดร้อน หรือต้องถูกทารุณ เจ็บปวด ทรมานอย่างแสนสาหัส หรือต้องสูญเสียอวัยวะต่างๆ เสียชีวิตหรือสูญเสียทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่าง ที่มีอยู่หรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างไม่เป็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอยกโทษ อโหสิกรรมให้ทั้งหมด และขอตั้งใจจริงให้คําสัตยาธิษฐานที่มั่นคง อดทน ในความพยายามอันแรงกล้า ด้วยความไม่ประมาท ที่บริสุทธิ์ มีเมตตา พร้อมที่จะทําการเสียสละ สละ ละ และ ฯลฯ ทั้งหมด ให้ได้อย่างสูงสุดยอด เต็มกําลัง อย่างเปี่ยมล้นอยู่ตลอดเวลาว่า ถึงจะทําได้ก็จะทํา ถึงจะทําไม่ได้ก็จะทํา ถึงจะทําได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็จะทํา จะต้องทําให้บังเกิดเป็นผลสําเร็จให้จงได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริง ไม่ได้ในวันนี้ ก็ได้ในวันพรุ่งนี้ หรือได้ในวันข้างหน้าต่อไป ที่จะให้ล้มเลิกความตั้งใจ ในการกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในสิ่งเหล่านี้เป็นไม่มี และที่ไม่สำเร็จผล ในสิ่งเหล่านี้เป็นไม่มีเช่นเดียวกัน และต้องได้อย่างสมบูรณ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องดีแล้วจริง อย่างไร้ที่ติจริงเท่านั้น ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง ได้จริงด้วยเทอญ

ขอน้อมกราบถวายบูชาและอัญเชิญขึ้นไว้เหนือเศียรเกล้าอย่างเป็นทางการ ด้วยความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใส ด้วยความบริสุทธิ์ที่จริงใจ ใสสะอาดอย่างแท้จริง อย่างที่สุดจริง ขอน้อมกราบประทานพระอนุญาต ขออัญเชิญพระธรรมคําสั่งสอน และมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่สูงสุดยอดแห่งที่สุดยอดจริง ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน เท่าเทียมหรือเทียบเคียงได้ เพื่อเผยแผ่ ประกาศ ยกย่อง สรรเสริญ บูชาในคุณวิเศษของพระรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ จริงทั้งหมด

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด กราบขอพึ่งพระบารมีที่เต็มเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหาเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณ และจะประพฤติ ปฏิบัติตามรอยเบื้องยุคลบาทของทุกๆ พระองค์ ด้วยความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใส ตั้งมั่น ด้วยความตั้งใจจริงตลอดไป โดยการสร้างองค์พระประธาน พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบูชา พระเครื่องวัตถุมงคล รุ่น ให้อริยทรัพย์ การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ คู่มือปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานและบทสวดมนต์แปล (๒๐๖ หน้า), หนังสือพระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มวลสาร รุ่น ๔ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริง (๘๑๐ หน้า), และหนังสือ พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระประธาน พระบูชา พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น สละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (๔๔๘ หน้า) และอื่นๆ อีกมากมายสุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด เพื่อถวายเป็นมหาสังฆทาน และมอบให้กับผู้ร่วมบุญโดยทั่วไปเป็นกุศลทาน และเป็นธรรมทาน เพื่อให้เป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเป็นการเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอน พระมหาปณิธานของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหมด เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ อันจะยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสืบไป

ด้วยพระมหาปณิธาน อานุภาพ อํานาจ บารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมะเจ้าทั้งปวง และแห่งพระพุทธมนต์ทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆะเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งเหล่าสมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์เจ้า และเหล่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวง เหล่าท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด เหล่าฝ่ายปราบ ฝ่ายโปรดทั้งหมด เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งเหล่าคุณพ่อคุณแม่ และเหล่าท่านที่มีพระคุณทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งเหล่าท่านครู พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งเหล่าพรหม เทพ เทวดา และเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหล่าสรรพภพภูมิพิเศษทั้งหมด เหล่าธาตุกายสิทธิ์ทั้งหมด เหล่าสรรพธรรมชาติทั้งหมด และเหล่าอื่นๆ อีกมากมายสุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง ที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฎฐิ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมด และด้วยอํานาจอานุภาพแห่งเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่และในทุกๆ ประการ แห่งทั้งปวง ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง ที่ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาต ขอน้อมกราบอาราธนาอัญเชิญขึ้นด้วยเหนือเศียรเกล้าที่มีอยู่จริงได้ถูกต้องครบถ้วน อย่างบริบูรณ์ อันประเสริฐเยี่ยมยอดสูงสุด แห่งที่สุดดีแล้ว ขอความสวัสดีทั้งหลาย ตามภูมิจิต ภูมิธรรม สิทธิหน้าที่ บุญญาบารมี พระอาญาสิทธิ์ โองการ พระพรที่ได้รับ ความเสียสละ ความเหมาะสมที่เป็นธรรม โปรดจงได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริงด้วยเทอญ

ขอทุกๆ พระองค์ ขอทุกๆ ท่าน โปรดช่วยรับเป็นภาระ โปรดช่วยจัดการให้ โปรดพิจารณา ช่วยเหลือ เติมให้เต็ม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ บริบูรณ์ และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดได้จริง อย่างไร้ที่ติจริง ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งสมมุติและวิมุตติ ทั้งโลกิยะและโลกุตระธรรม ในวัฏสงสารและได้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสาร ในที่ที่มีการสมมุติ และในที่ที่การสมมุติไปไม่ถึง ในทุกๆ ประการ ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ให้ดีที่สุดและสูงสุดยอดได้ประมาณนี้เท่านั้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เสมือนเมื่อครั้งที่ทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ และขอได้โปรดช่วยดลบันดาลให้ความปรารถนา ความต้องการ ความใฝ่ฝัน ความหวังที่ตั้งใจเอาไว้ ในทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่บริสุทธิ์ จริงใจ มีเมตตา ปรารถนาดี ในทั้งหมด ในทั้งสิ้นนี้ หรือที่ยังไม่ได้กล่าว ที่ยังไม่ได้ขอก็ดี ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด โปรดจงได้เป็นผลสําเร็จ ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสําเร็จ ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสําเร็จ ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสําเร็จ เป็นจริง เป็นรูปธรรม เป็นนามธรรม เป็นทางการ เป็นหลักฐาน เป็นพยาน เป็นประเพณี อย่างพิสดาร ปาฏิหาริย์ มหัศจรรย์ แปลก เหลือเชื่อ คาดไม่ถึง เดาไม่ถูก อย่างสุดแสนที่จะละเอียด ประณีต อย่างเต็มขั้น อย่างเต็มภูมิ เกินกําลังพิกัดจนเปี่ยมล้น อย่างโดยอัตโนมัติ อันสุขสมใจนึกในทุกๆ ประการ อย่างสูงสุดยอด แห่งที่สุดยอดจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในทั้งปวง ในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ด้วยการยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาของโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด โดยมีพระนิพพานเป็นที่สุด ได้จริงด้วยเทอญ ที่ไม่ได้เป็นไม่มี ที่ไม่ได้เป็นไม่มี ที่ไม่ได้เป็นไม่มี

หรือสุดแท้ตามแต่คุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ในทุกแดนพระนิพพาน ที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริงในทุกๆ ประการ ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด รวมกันเป็นที่สุด จะทรงเห็นสมควรด้วยเทอญ

เอวังโหตุ เอวังโหตุ เอวังโหตุ

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนามิ

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนามิ

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนามิ


บอร์ดธรรมะ

สารบัญ