หน้าแรก -> บทถวายสังฆทาน -> บทถวายสังฆทาน ชุดยาว ฉบับสมบูรณ์

บทถวายสังฆทาน ชุดยาว ฉบับสมบูรณ์

 

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ขอร่วมเป็นประธานใหญ่ ขอร่วมโมทนาในบุญใหญ่ จากต้นบุญกุศล อานิสงส์บารมี แห่งเหล่าท่านผู้สร้างทั้งหมด ขอน้อมถวาย พระพุทธปฏิมากร ผ้าไตรจีวร (ภัตตาหาร) ชุดเครื่องขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ขออธิษฐานถวาย เพื่อให้เป็น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัยสี่ ชำระหนี้สงฆ์ และในทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ร่วมถวาย เป็นไม่มี และตามความปรารถนา อันสูงสุด ที่ได้บริบูรณ์ ถูกต้อง อย่างครบถ้วน เยี่ยมยอด อันประเสริฐดีแล้ว แด่พระรัตนตรัย แด่พระสงฆ์ทั้งหลาย ขอพระรัตนตรัย ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย ที่ได้เป็นตัวแทน ในทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดทั่งทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะเหล่าท่าน ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ มาใหม่จริง โปรดรับ พระพุทธปฏิมากร ผ้าไตรจีวร (ภัตตาหาร) ชุดเครื่องขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ขออธิษฐาน ถวายเพื่อให้เป็น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัยสี่ ชำระหนี้สงฆ์ และในทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ร่วมถวาย เป็นไม่มี และตามความปรารถนาอันสูงสุด ที่ได้บริบูรณ์ ถูกต้อง อย่างครบถ้วน เยี่ยมยอด อันประเสริฐดีแล้ว ในตลอดทั่งทั้ง ๓ กาลจริง ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อเป็นปัจจัย ให้ได้เข้าถึง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ในชาติปัจจุบันนี้ หากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใด ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงมีความสุข และสมหวัง ดังที่ตั้งใจ ในความปรารถนา อย่างเปี่ยมล้น ในทุกๆ ประการ และขอคำว่า ไม่มี ไม่เป็น ไม่ได้ ไม่ถึง ไม่บรรลุ ไม่สำเร็จ ไม่บริบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่แท้ ไม่จริง ไม่มีค่า ไม่สำคัญ ไม่ยิ่งใหญ่ ไม่เป็นที่ต้องการ ไม่สูงสุดแห่งที่สุด อย่างแท้จริง จงอย่าได้มี แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน และขอตั้งสัตยาธิษฐาน ขอกราบอาราธนาอัญเชิญ อำนาจบารมีใหญ่ ขึ้นเหนือเศียรเกล้า แห่งอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอันสูงสุดแห่งที่สุดจริง พร้อมทั้งมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ แห่งปฐมโองการผังสำเร็จใหญ่รวม แห่งต้นในต้นที่ ๑ อย่างแท้จริง เป็นสิทธิ์อันเฉียบขาด แห่งบรมสรรพศาสตร์ แห่งบรมสรรพวิชชา แห่งบรมสรรพธรรมชาติ แห่งบรมธาตุ บรมธรรม แห่งวิชาเป็น แห่งนิพพานเป็น และในทุกๆ ประการ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทุกๆ พระองค์ และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขีที่ ๑ โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไภสัชคุรุไวฑูรยประภา และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม รวมกันเป็นที่สุด และเหล่าผลบุญกุศล อานิสงส์บารมี ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ที่อธิษฐานให้อาญาสิทธิ์ให้พรไว้จริงแล้ว ที่ทุกๆพระองค์ ทุกๆท่าน และที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ทำมาด้วยดีแล้ว ในทุกภพ ทุกชาติ สืบๆ กันมา จนถึงชาติปัจจุบัน ในบัดนี้ ที่ได้มารวมเป็นพลังมังสามัคคี อย่างสูงสุดแห่งที่สุด ที่ได้คูณ ยกกำลัง ทับทวี นับเป็น มหาอนันตอสงไขย มหาอนันตอายุธาตุ มหาอนันตอายุบุญบารมี มหาอนันตอสงไขยบุญบารมีใหญ่ นับไม่ถ้วน ในทั้งหมดทั้งสิ้น ในทางกาย ทางวาจา ทางใจ อย่างเมตตา ด้วยความบริสุทธิ์ ใจจริง เพื่อการอุทิศส่วนกุศล ทั้งหมดนี้ ขอบูชาถวายแด่พระรัตนตรัย อันสูงสุดแห่งที่สูงสุดจริง ในทั้ง ๓ กาลจริง แผ่ไปให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร นางเวร พระอุปัชฌาย์ ครู อาจารย์ทุกๆ ท่าน ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษา ช่วยเหลือ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สมเด็จองค์ปฐม องค์ปฐมท่านทรงปราบมาร ท่านไอศูรย์, ๘ พระอรหันต์แห่งสุวรรณภูมิ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ เหล่าท่านที่มีอายุอันยาวนาน อยู่เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ แห่งบวรรัตนโชติทั้งหมด เหล่าเครือญาติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะทั้งหมด พระมุนี พระฤๅษี พระดาบส พรหมบริษัท ทุกๆ พระองค์ พระสยามเทวาธิราช พระยายมราช ยมทูตและเหล่าบริวาร ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และเหล่าบริวาร ท้าวมาลัย ท้าวสหัมบดีพรหม พระอินทร์และเหล่าบริวาร ท่านปชาบดีเทวราช ท่านวรุณะเทวราช ท่านอีสาณะเทวราช ท่านโสมะเทวราช ท่านมาตลีเทวบุตร ท่านจุลรถเทวบุตร ท่านมหารถเทวบุตร ท่านอเนกวัณณเทวบุตร ท้าวนาถเทวราช ท่านเอราวัณเทวบุตร เง็กเซียนฮ่องเต้ พระมหาสถาปราบ พระแม่กวนอิม ท่าน ๘ เซียน ท่านหมอชีวก ท่านหมอฮูโต๋ ท้าวมหาผกาพรหม ท้าวมหาชมภู พระศิวะ พระนารายณ์ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระวิษณุกรรม พระพิฆเนศ ท่านอาฬวกะ นางเมขลา ท่านพังพกาฬ รามสูร ท้าวจัตตุคาม ท้าวรามเทพ พระเจ้าพิมพิสาร กรมหลวงชุมพร ท่านเด็กโบราณ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าจอมทอง สมเด็จเจ้าพะโค๊ะ ท่านสมภารนอโม พระราม พระลักษณ์ นางสีดา พระสุธน นางมโนราห์ องค์ฟาโรห์ มหาปุโรหิตทุกๆ ท่าน พระเจ้าพรหมมหาราช พระสุพรรณกัลยา พระเอกาทศรถ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช พ่อขุนผาเมือง พระเจ้าอโศกมหาราช ขุนเจี๋ยงมหาราช ท้าวพาหน ท้าวพานุ พระนางจามเทวี พระเจ้ามังรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง พระนารายณ์มหาราช พระศรีสุริโยทัย พระเจ้าตะวันราชา พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า พระเจ้าดาวเด่นฟ้า พระนางเหมชาลา พระเจ้าทันตกุมาร พระยาศรีธรรมโศกราช พระยาจันทรภาณุ พระวิษณุมหาราชาศรีวิชัย พระเจ้าอีสานวรมัน พระเจ้าสุริยวรมัน พระเจ้าชัยวรมัน พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระยาลิไท พระนางเลือดขาวทุกๆ พระองค์ พระมหาราชครูทุกๆ ท่าน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระเจ้าศรีชะยะนาศะ เจ้ากรุงพาลี, เทพเจ้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติท้องพระคลังทุกๆ พระองค์ แม่ศรีมาลา พ่อเทพสิงหร ขุนศรีศรัทธา พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าแม่หลักเมือง ปู่เจ้าสมิงไพร ปู่โสม ย่าโสม ท่านเจ้าวังทอง เทพฮกลกซิ้ว เจ้าแม่ลิ้มกอเนี้ย พระเพชรฉลูกรรณ์ ปู่เจ้าเขาแดง ปู่เจ้าเขาเขียว แม่ซื้อ แม่นางกวัก แม่ย่านาง นางไม้ นางพราย นายนิริยบาล สิริพุทธอำมาตย์ นายสมุห์บัญชี พันท้ายนรสิงห์ ศรีปราชญ์ ย่าโม เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าผา เจ้าถ้ำ เจ้าเหว เจ้าเปลวป่าช้า เจ้าเกาะ เจ้าทะเล เจ้ามหาสมุทร เจ้าที่ เจ้าทาง พระพรหมทั้งหมด เหล่าท่านที่สำเร็จทั้งหมด เหล่าท่านที่มีผลบุญกุศล อานิสงส์บารมี ฤทธิ์เดชอานุภาพทั้งหมด ครูแห่งสายเขาอ้อทั้งหมด ครูแห่งสายเขาหลักทั้งหมด ครูแห่งสายเขาเมืองทั้งหมด ครูแห่งสายพระเวทย์ทั้งหมด ครูแห่งสายปราบ-โปรดทั้งหมด เจ้าบาดาลทั้งหมด เหล่าท่านที่มีอำนาจมีหน้าที่โดยตรง จัดการในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เหล่าชาวบ้านบางระจันที่เสียสละทั้งหมด เหล่าท่านผู้กล้า ที่ได้เสียชีวิต เสียอวัยวะ เสียทรัพย์ ในการต่อสู้ ในศึกสงคราม ในเล่ห์กลอุบาย ในเชลยศึก ในภัยจากสัตว์ร้าย ในภัยจากอันตรายทั้งปวง ที่มีอยู่ทั้งหมด ศาลเจ้าทั้งหมด เทวาลัยทั้งหมด สุสานทั้งหมด ทุกๆที่ที่เคยเกี่ยวข้องทั้งหมด เหล่าสัมภเวสีทั้งหมด ไม่ว่าอยู่ที่ใดๆ ก็ตาม เหล่าดวงวิญญาณ ที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอาฆาตแค้น พยาบาท จองเวรจองกรรม ผูกมัดอยู่ ทำให้มืดบอด ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่สูงได้ทั้งหมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ท่านทรงปราบมารทั้งหมด ท่านตันทรุม ลู อะห์ พระยาพิชัยดาบหัก พญาครุฑ พญานาค พญามังกร พญากิเลน พญาหงส์ พญางู พญายักษ์ พญาคนธรรพ์ กินรี กินนร วิทยาธร ท่านหนุมาน เห้งเจีย ท่านอัสอัม รุกขเทวดา ภุมเทวดา อากาศเทวดา ศักดิ์สิทธิ์เทวดา แม่พระธรณี แม่พระคงคา เจ้าหนอง เจ้าคลอง เจ้าบึง เจ้ากว้าน เจ้าแก่ง แม่พระโพสพ พระพาย พระเพลิง พระพิรุณ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราหู เทพเจ้าแห่งราศีนักษัตร เทพเจ้าแห่งดาวพระเคราะห์ทั้งหมด เทพเจ้าแห่งดาวฤกษ์ทั้งหมด ทวดควนลังทุกๆ ท่าน ท้าวเวปจิตติ ท่านอสุรินทราหู ท่านพรสวรรค์ ท่านสมภารในยอ ทุกดวงวิญญาณที่อาศัย ดูแลรักษา เป็นเจ้าของ ในเหล่าธาตุกายสิทธิ์ทั้งหมด เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด แห่งดาวจามรทั้งหมด แห่งดาวสูตูทั้งหมด แห่งเหล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งหมด แห่งเหล่าภพภูมิลับแลทั้งหมด แห่งเหล่าป่าหิมพานต์ทั้งหมด แห่งเหล่าภพภูมิพิเศษทั้งหมด แห่งเหล่าท่านผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลายทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่คุมกฎทั้งหมด, แห่งเหล่าท่านที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ทำหน้าที่ ในฝ่ายปราบ ในฝ่ายโปรดทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ยังมีอวิชชากิเลสตัณหาอยู่ทั้งหมด แห่งเหล่าท่านที่ได้หลุดพ้นจากอวิชชากิเลสตัณหาทั้งหมด แห่งทุกๆ พระองค์ในแดนพระนิพพานทั้งหมด แห่งเหล่าท่านผู้เป็นใหญ่ เป็นประมุข เป็นผู้นำ เป็นศาสดา เป็นครู เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ และพิพากษาชี้ขาดเป็นอันสิ้นสุด ในทุกๆ ลัทธิ ในทุกๆ นิกาย ในทุกๆ ศาสนา ในทุกๆ เทพเจ้า ในทุกๆ ภพภูมิทั้งหมด ทั้ง ๓ กาลจริง โดยเฉพาะให้แก่เหล่าต้นตระกูลไทย บรรพบุรุษของชาติไทยทั้งหลาย เหล่าต้นผู้ให้กำเนิด วิชาศิลปะศาสตร์ วิทยาความรู้แขนงต่างๆ เหล่าต้นธาตุต้นธรรม เหล่าต้นในต้น เหล่าท่านเจ้าเมือง เหล่าพระมหากษัตริย์ เหล่าสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ เหล่าท่านผู้ทำหน้าที่ ปกป้อง ปราบปราม ช่วยเหลือ จัดการให้ ที่ได้เสียสละ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โลกมนุษย์ และทุกภพทุกภูมิ ให้ร่มเย็น ปลอดภัย สงบสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์ อย่างแท้จริง ในทุกๆ พระองค์ ในทุกๆ ท่าน ที่ได้สืบๆ กันมา ทุกๆ ยุค ทุกๆ สมัย จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ชาติเชื้อไทย คนไทยทุกๆ คน ศาสนาพุทธ โดยเฉพาะราชวงศ์จักรีในทุกๆ พระองค์ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นที่สุด

ให้แก่เหล่าท่านทั้งหลาย ที่มีชีวิตอยู่ หรือที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ทั้งสัมภเวสี เปรต อสุรกาย สัตว์นรกทั้งหมด ที่รับโทษทัณฑ์ทั้งหมด ให้แก่เหล่าที่ไม่ใช่ญาติทั้งหลาย ให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดทั่วทั้งมหาอนันต ๓๑ ภูมิ มหาอนันตวัฏสงสาร มหาอนันตจักวาลสากลพิภพ มหาอนันตธรรมชาติในทั้งหมดในทั้งสิ้น ในทั้ง ๓ กาล ที่ไม่ได้รับ เป็นไม่มี ที่ไม่ได้รับ เป็นไม่มี ที่ไม่ได้รับ เป็นไม่มี ขอได้โปรดช่วยสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ช่วยดลบันดาล ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าท่านทั้งหลาย ที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมไปถึงที่ยังไม่รู้ ที่ยังไม่ได้กล่าว ที่มีอยู่จริงทั้งหมดทั้งสิ้นในทั้ง ๓ กาลจริง โปรดได้ร่วมโมทนาและได้ร่วมเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าภาพ ในเหล่าส่วนบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่เหล่านี้ทั้งหมด พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด โดยมีพระรัตนตรัย คุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง ๓ กาลจริง เป็นที่สุด จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดและตลอดไปในทุกกาลเวลา ขอได้โปรดเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ในทุกๆ ครั้งด้วยเถิด ขอได้โปรดช่วยให้ จงได้หลุดพ้นจากคำสาป พ้นไปจากคำสั่ง พ้นจากการจองจำ พ้นจากการคุมขัง พ้นจากการลงโทษ พ้นจากการลงทัณฑ์ พ้นไปจากการประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกี่ชั่วโคตรก็ตาม พ้นจากตราบาป พ้นจากอาถรรพ์ พ้นจากมนต์ดำ พ้นจากอำนาจพลัง แห่งอภิญญา ฌาน สมาบัติ กสิณ ไสยเวทย์ จักรพยนต์ หุ่นพยนต์ เครื่องจักรสังหาร ยาพิษ ยาสั่ง หรือจะเป็นอะไรๆ ก็ตาม ที่ชั่วร้าย เป็นมิจฉาทิฐิ ในทุกๆ ประการทั้งหมดได้จริง ขอให้ได้อโหสิกรรมต่อกัน ให้เลิกจองเวรจองกรรมต่อกัน ให้มีเมตตากรุณาปราณีต่อกัน ขอให้จงเป็นอิสรภาพ จงเป็นไท ไม่เป็นทาส ขอให้จงได้พ้นทุกข์ พ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง จงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงได้เถิด ขอให้จงเป็นผู้ปราศจากเหตุวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคาพยาธิทั้งปวง กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ให้ได้พ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมด ได้อย่างถาวร ขออย่าให้เหล่าพญามารทั้งหลาย เหล่าพญาอสูรทั้งหลาย เหล่าพญาปีศาจทั้งหลาย และเหล่าบริวารทั้งหลาย มีกิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร เทพบุตรมาร และอุปาทาน ในอภิสังขารมารเป็นต้น จงอย่ามีโอกาส จงอย่าได้ช่องเข้าครอบงำ ขัดขวาง การบำเพ็ญบารมี โดยสัมมาทิฐิ ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ ขอให้ได้ทำบุญทำทาน สร้างกุศลบารมี กับเหล่าท่านผู้ทรงธรรม แห่งมรรค ผล นิพพาน โดยเฉพาะทรงจตุปฏิสัมภิทาญาณ หลังจากที่ท่านทั้งหลาย ได้ออกจากฌานสมาบัติและผลสมาบัติ ได้ออกจากการเข้านิโรธสมาบัติ ขอเป็นคนแรก ขอเป็นคณะแรก ตามความยุติธรรม ดีงาม ที่ได้ผ่านการเข้ารับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทน ไว้อย่างถูกต้อง ในทุกๆ ประการ ดีแล้วจริง จนนับไม่ถ้วน และยิ่งๆ ขึ้นตลอดไปในทุกๆ ชาติ ขอได้โปรดให้เหล่าคนชั่ว เหล่าธรรมชาติที่ไม่ดี เหล่าผู้มีผลประโยชน์แอบแฝง ชอบปิดบังซ่อนเร้น ไม่ให้ใครรู้ ไม่ให้ใครเห็น เพราะใจไม่ซื่อสัตย์ ใจไม่ซื่อตรง ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ไม่มีความกตัญญู ไม่รักษาคำสัตย์สาบาน กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกชนิด ชื่นชอบ ส่งเสริม ช่วยเหลือ เลี้ยงดู คนไม่ดีทั้งหมด ชอบอาศัยสถาบันต่างๆ อาศัยตำแหน่งหน้าที่ การงาน ความรับผิดชอบ ปัจจัยต่างๆ รวมไปถึง การอาศัย กาย วาจา ใจ ความรู้ ความสามารถ ที่ผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนา เพราะมีเล่ห์กลอุบาย หลอกลวง ลวงโลก ไม่บริสุทธิ์ ไม่เคารพธรรม ไม่ได้ศรัทธาจริง เพียงอาศัยผลประโยชน์บางอย่าง ในการทำบุญ ทำทาน สร้างกุศล บารมี สร้างความดีต่างๆ เพื่อหวังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ให้มาช่วยอุดหนุน ค้ำชู ให้มีอำนาจวาสนา ในการมีชีวิต ในการสร้างกรรมไม่ดี ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นภัยเป็นความทุกข์สืบต่อไปอย่างร้ายแรง จึงขอให้เหล่าคนชั่ว คนไม่ดี สิ่งไม่ดี ธรรมชาติที่ไม่ดี และเหล่าผู้เกี่ยวข้อง ในทุกรูปแบบ ในทั้งหมดในทั้งสิ้น ที่ได้ทรยศ ขาย โกง บ่อนทำลาย ประพฤติมิชอบ ค้ามนุษย์ ค้ายาเสพติด ค้าอาวุธสงคราม ค้าสิ่งผิดกฎหมาย เปิดบ่อนการพนัน บุกรุกทำลายป่า ทำลายทรัพยากรตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อคน สัตว์ พืช และทรัพย์สินของแผ่นดิน ของส่วนรวม หรือของที่มีเจ้าของอย่างถูกต้องแล้ว ทำให้เสียผลประโยชน์ ทำให้สูญเสียเวลา ทำให้สูญเสียอนาคต ทำให้สูญเสียกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังความคิด ทำให้ความเป็นธรรมหมดไป ทำให้ความอยุติธรรมบังเกิดขึ้น ทำให้เห็นผิดเป็นชอบ ทำให้หลงทาง ทำให้เหล่าคนดีที่ถูกต้อง ได้รับความทุกข์ ความลำบาก ความทรมาน ได้รับโทษทัณฑ์ จากการถูกใส่ร้ายป้ายสี จนเกียรติยศ ชื่อเสียง วงศ์ตระกูล คุณงามความดีที่ทำมาด้วยดีแล้ว เสียหายหมด จนไม่มีใครเชื่อถือ ส่วนความดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่หวังเอาไว้ อีกต่อไป ความดีงาม ถูกต้อง เป็นธรรม มีคุณประโยชน์และความสุข จะไม่เป็นที่ต้องการ เป็นที่รังเกียจ และจะถูกลืมหายไปในที่สุด ถ้าให้เหล่าความชั่ว เหล่าคนชั่ว เหล่าคนไม่ดี เหล่าธรรมชาติที่ไม่ดี ได้บังเกิดขึ้น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โลกมนุษย์ วัฏสงสาร และทุกๆ สถาบัน ที่มีอยู่จริง ในทั้ง ๓ กาลจริง

ขอให้จงแพ้ภัยตนเอง แพ้ภัยธรรม แพ้ภัยจากกฎแห่งกรรม ขอให้กรรมชั่ว กรรมไม่ดี ทั้งหมดที่ทำไว้ จงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดแจ้ง เป็นหลักฐาน เป็นทางการที่แน่นหนา และได้ถูกลงโทษจากกฎหมาย ได้ถูกลงโทษจากประชาชน ได้ถูกลงโทษจากกฎแห่งกรรม แห่งฟ้าดิน ที่ทำไว้อย่างสูงสุดแห่งที่สุดจริง จงอย่าได้มีโอกาส จงอย่าได้ช่องทาง อย่าได้เป็นใหญ่ อย่าได้มีอำนาจ อย่าได้มีกำลัง อย่าได้มีกองทัพและอาวุธ อย่าได้มีความรู้ อย่าได้มีความสามารถ อย่าได้มีสิทธิ์ ในการปกครองบริหารบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และในทุกๆ ภพ ในทุกๆ ภูมิที่มีอยู่จริง ตลอดไป ขอให้เหล่าประชาชนทั้งหมด และเหล่าท่านที่เป็นใหญ่ ที่มีอำนาจ มีตำแหน่ง มีหน้าที่ มีกำลังที่เกี่ยวข้องโดยสายตรง หรือทางอื่นๆ ก็ตาม จงเลิกการติดต่อ ไม่ยุ่งเกี่ยวและจงได้จัดการตามความผิดจริง อย่างยุติธรรม ถูกต้อง ตรงไปตรงมา อย่างถึงรากถึงโคน อย่างครบถ้วนถูกต้องดีแล้ว โดยเด็ดขาด ให้ถึงที่สุดอย่างเร่งด่วน เร็วทันใจ ทันเหตุการณ์ ทันเวลา ที่เหมาะสมลงตัว อย่างดีที่สุดได้จริง โดยไม่มีการผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น การผิดพลาดแม้เล็กน้อยที่สุดก็ยังไม่มี

ขอให้เหล่าคนดี มีศีลธรรม มีปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีบุญญาบารมี ได้เป็นใหญ่ ได้มีอำนาจ โดยสิทธิ์อันเฉียบขาด ได้มีกำลังทรัพย์สินสมบัติมหาศาล ได้มีกำลังกองทัพ อาวุธ เทคโนโลยี เครื่องมือ ปัจจัยต่างๆ ที่ล้ำเลิศ และเหล่าประชาชนทั้งหมด ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงใจ อย่างมีสติปัญญา มีเหตุผล อย่างเสียสละ ในการปกครองบริหารบ้านเมือง ประเทศชาติ โลกมนุษย์ และทุกๆ ภพ ทุกๆ ภูมิที่มีอยู่ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง โดยต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ เป็นแบบแผนตามที่ได้วางเอาไว้ในทุกๆ ประการ อย่างสามัคคีกลมเกลียว เป็นธรรมาธิปไตย มีผลให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย คนไทยทุกๆ คน ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรี และในส่วนที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องทั้งหมด มั่นคง ร่ำรวย ปลอดภัย สงบสุข ร่มเย็น สุขกาย สุขใจ ไร้กังวล เจริญรุ่งเรือง ได้เป็นแผ่นดินธรรม เป็นแผ่นดินทอง เป็นยุคศิวิไลซ์ เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลก ปราศจากคู่แข่งใดๆ โดยพร้อมเพรียงกันอย่างแท้จริงตลอดไป

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ ขอให้ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน และตามที่ทรงพระประสงค์ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่คนทั้งชาติ ในทุกๆ ประการได้จริงตลอดไป ขอได้โปรดให้ผืนแผ่นดินไทย ใต้ผืนแผ่นดินไทย ตลอดทั้งน่านน้ำ ใต้น่านน้ำของไทย ท้องฟ้าของไทย ใต้ท้องฟ้าของไทย พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นเอกราชของไทย ความเป็นอิสรภาพของคนไทย เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ความภูมิใจของคนไทย ขอจงให้ยืนยงคงอยู่คู่กับโลกมนุษย์นี้ในตลอดกาล ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน และทั้งในอนาคต และขอให้รักษาธาตุ ทั้ง ๔ อันมี ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่าให้เกิดวิปริต อย่าให้แปรปรวน ขอให้ธาตุทั้ง ๔ ตั้งอยู่ในความเป็นปกติ ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ให้เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ งอกงาม อุดมสมบูรณ์ มนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลาย จะได้มีสิ่งอันพึงกินพึงเคี้ยว ไม่เบียดเบียนกัน ขอให้จงพ้นจากภัยนานาประการ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยตามธรรมชาติ หรือจะเกิดจากภัยอันตราย ที่เหล่าคนสร้างขึ้นมาก็ตาม หรือเกิดจากภัยอันตรายแห่งเหล่าวิบากกรรมก็ตาม ขอให้จงดับสูญสิ้นไป อย่างไม่มีเชื้อ อย่างไม่เหลือเศษ แม้ปรมาณูเดียว ก็ไม่มี อย่างหมดสิ้นจริง อย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริง

ขอให้ได้แตกฉานในพระไตรปิฎก ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ให้ได้เข้าถึง ได้รู้เห็น และเป็นพระธรรมกายแห่งมรรค ผล และพระนิพพาน คือ ธรรมกายที่ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว ทำให้แจ้งทั้งพระนิพพานถอดกาย และทั้งพระนิพพานเป็นโดยพลัน ให้ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ควรรู้ ทั้งสังขตธาตุ สังขตธรรม และอสังขตธาตุ อสังขตธรรมทั้งหลาย ตามที่เป็นจริง ให้สามารถละธรรมที่ควรละ ให้สามารถเจริญธรรมที่ควรเจริญ มุ่งตรงต่อมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

ขอให้ได้บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ อันเฉียบขาด เป็นทับทวี ตามศักดิ์แห่งบารมี ในหน้าที่ทนายแห่งทางโลกและแห่งพระพุทธศาสนา ให้ได้รู้ถูกเห็นถูก ในธรรมที่ควรรู้และควรเห็น ให้เป็นผู้คิดถูก พูดถูก กระทำถูก นำผู้อื่นถูก และทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระบรมมหาศาสดาเอกของโลก ตลอดไปในกาลทุกเมื่อ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้ฉลาด ในอุบายแห่งความเจริญและความเสื่อม เป็นผู้เฉียบแหลม ในอรรถและในธรรม แม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะยังอาภัพอยู่ ยังจะต้อง ท่องเที่ยวไป ในวัฏสงสาร ก็ขอให้ได้เกิด ในฤกษ์สร้างบารมี บริบูรณ์ด้วยสมบัติ ๖ ประการ คือ กาลสมบัติ ชาติสมบัติ ตระกูลสมบัติ ประเทศสมบัติ ทิฐิสมบัติ และอุปธิสมบัติ ให้ได้มีโอกาส ศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์ จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จากสมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว และจากพระอรหันตผลแล้ว ไม่กระทำอกุศลกรรมอันจะนำไปสู่อบายภูมิอีก และหากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ ก็ขออย่าให้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่างๆ เลย

ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่พึงคบมิตรชั่ว ให้พึงคบแต่บัณฑิตในกาลทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี คือ เป็นผู้มีศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ประกอบด้วยความเพียรและขันติ พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕ ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕ พึงเว้นจากเปือกตม คือ กาม พึงยินดีในการรักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ให้เป็นผู้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ และวิปัสสนูปกิเลสทั้งมวล ให้เป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบในพระอริยสัจ ทั้ง ๔ ทั้งการเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือและใบไม้ในป่าได้จริง

ขอให้ได้สุขสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ขอให้วิปัสสนาญาณ จงบังเกิดขึ้น ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม ขอให้สิ้นอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน เป็นสมุจเฉทปหาร ได้บรรลุ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พร้อมด้วยวิชา ๓ สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖ จตุปฏิสัมภิทาญาณ จรณะ ๑๕ วิโมกข์ ๘ ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระอรหันต์ทั้งหลาย ในทุกๆ ประการ จนหมดสิ้นได้จริง โดยฉับพลัน เป็นสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว เมื่อมีอายุยังน้อย เป็นเพศชาย หรือสามเณร หรือเป็นพระภิกษุ หรือเป็นอุบาสก ขอได้โปรดให้องค์พระประธาน พระเจดีย์ รูปเหมือน รูปหล่อ เหล่าสัญลักษณ์ เหล่าเครื่องหมาย เหล่าตัวแทน เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ที่เป็นเหมือนดั่งตัวแทน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระสาวก พระสาวิกาทั้งหลาย ในทุกๆ สถานที่ โดยเฉพาะ ณ สถานที่แห่งนี้ และที่ไกลออกไป สุดจะนับประมาณมิได้ ทั้ง ๑๐ ทิศ โปรดได้แสดงอำนาจ แห่งพระพุทธานุภาพ มีพระฉัพพรรณรังสี รัศมีแผ่กว้างไพศาล อย่างไม่มีของเขต ไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุด อยู่ตลอดเวลา อย่างเปี่ยมล้น เพื่อยังให้เหล่าสรรพสัตว์ ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดๆ ก็ตาม ให้ได้พ้นทุกข์ ถึงสุข ในมรรค ผล นิพพาน ได้ทั้งหมดจริง ขอให้เป็นพลังอนุภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์แห่งพระบุญญาบารมีใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาล อยู่คู่ชาติไทย ศาสนาพุทธ ราชวงศ์จักรี ประชาชนชาวไทยทุกๆ คน โลกมนุษย์ และในทุกๆ ภพ ทุกๆ ภูมิ ที่มีอยู่จริงตลอดไป

สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน วัตถุทานทั้งปวง ใช้แทนปัจจัย ๔ ค่าเครื่องบวงสรวงสักการะบูชา ค่าชำระหนี้สงฆ์ และในกองบุญกุศล อานิสงส์บารมีทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้ง ๓ กาล ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สละให้ หรือบูชาแล้วในที่นี้ หรือในที่อื่นๆ ก็ดี ขอการบูชาการให้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น จงสำเร็จประโยชน์สูงสุด ความปรารถนา ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอย่างใด ขอความปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น จงพลันสำเร็จ ขอพรดำริ และที่ได้รับมาทั้งปวง ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงได้เต็มที่ เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ และพระอาทิตย์ ที่ไม่มีอะไรมาบัง ในยามกลางคืนและในยามกลางวัน เหมือนรัศมีดาวประกายพรึก อันสว่างไสวยินดี

ขอให้ความเอาแต่ใจ ดื้อรั้น หยิ่งยโส อวดดี มุทะลุ ระราน กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ป้ายสี เห็นแก่ได้ เบาปัญญา ลืมตัว มักใหญ่ ใฝ่สูง ไม่รู้พระคุณ เจ้าเล่ห์เพทุบาย ปลิ้นปล้อน หลอกลวง ลวงโลก มืดบอด เห็นผิด ไม่กลัวบาป ไม่กลัวเวรกรรม ไม่กลัววิบากกรรม ทรยศ หักหลัง สกปรก เลวทราม ต่ำช้า น่าขยะแขยง น่าสลดสังเวช ที่อัปรีย์จัญไร ชั่วช้า ในทั้งหมด ขอได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อย่าได้มีอีกต่อไป ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นอีกเลย ขออย่าได้มีโอกาส ประสบพบเจออีกต่อไป ขอให้สามารถที่จะหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกล ขอให้ธรรมชาติสิ่งทั้งหมดที่ไม่ดี ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ จงได้ถึงกาลพินาศ ดับสูญสลายให้หมดสิ้น ขาดพ้นออกไป จากกาย วาจา ใจ ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และของเหล่าทุกๆ ดวงจิต ในทุกๆ วัฏสงสาร อย่างสิ้นเชิง โดยพร้อมเพรียงกันได้จริงตลอดไปเทอญ

ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ โรคร้ายทั้งปวง จงได้หายหมดสิ้น อันตรายอย่าได้มี จงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน มีความเจริญด้วยอายุ มีความเจริญด้วยทรัพย์ มีความเจริญด้วยสิริ มีความเจริญด้วยยศ มีความเจริญด้วยกำลัง มีความเจริญด้วยผิวพรรณ มีความเจริญด้วยความสุขสมหวัง ได้ดังใจที่ปรารถนา ในทุกๆ ประการ และความสุขอย่างแท้จริง คือ พระนิพพาน ขอจงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในตลอดกาลทุกเมื่อ ขอศุภมงคลสุขสวัสดิ์พิพัฒนสมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอเหล่าปวงเทพยดา โปรดจงช่วยปกปักคุ้มครอง รักษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดไป

ด้วยอานุภาพอำนาจบารมีใหญ่ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันสูงสุด แห่งที่สุดในทั้ง ๓ กาลจริง ด้วยอานุภาพแห่งสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมะเจ้าทั้งปวง แห่งพระพุทธมนต์ทั้งปวง และแห่งพระพุทธาภิเษกทั้งหมด ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆะเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งสมเด็จองค์ปฐมท่านทรงปราบมารและท่านทรงปราบมารทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งคุณพ่อ คุณแม่ และเหล่าท่านผู้มีพระคุณทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งท่านครู พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพรหม เทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธาตุกายสิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งปวง และด้วยอำนาจอานุภาพแห่งเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ และในทุกๆ ประการแห่งทั้งปวง ในทั้งหมดในทั้งสิ้น ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาล ที่ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาต กราบอาราธนาอัญเชิญ ขึ้นด้วยเหนือเศียรเกล้า ที่มีอยู่จริง ได้บริบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง อย่างประเสริฐ เยี่ยมยอดสูงสุดแห่งที่สุดดีแล้ว เป็นอัปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในทั้ง ๓ กาลจริง

ขอความสวัสดีทั้งหลาย ที่เป็นสัมมาทิฐิ เป็นคุณอันวิเศษสุดจริง ตามภูมิจิต ภูมิธรรม สิทธิ หน้าที่ บุญญาบารมี พระอาญาสิทธิ์ โองการ ผังสำเร็จใหญ่รวมทั้งหมด พระพรที่ได้รับ ความเสียสละ ความเหมาะสมที่เป็นธรรม โปรดจงได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและฯลฯ ทั้งหมด ในตลอดกาลทุกเมื่อ ขอได้โปรดช่วยให้ความปรารถนา ความต้องการ ความใฝ่ฝัน ความหวังที่ตั้งใจเอาไว้ ในทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่บริสุทธิ์ จริงใจ มีเมตตา ปรารถนาดี ในทั้งหมดในทั้งสิ้นนี้ หรือที่ยังไม่ได้กล่าว ที่ยังไม่ได้ขอก็ดี ที่ยังไม่ได้กราบทูลเกล้าถวายฎีกาก็ดี ขอได้โปรด ให้จงได้เป็นผลสำเร็จจริง ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสำเร็จจริง ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสำเร็จจริง ให้จงได้บรรลุเข้าถึงผลสำเร็จจริง เป็นจริง เป็นรูปธรรม เป็นทางการ เป็นหลักฐาน เป็นกฎหมาย เป็นพยาน เป็นประเพณี อย่างพิสดาร ยมกปาฏิหาริย์ มหัศจรรย์ แปลกเหลือเชื่อ คาดไม่ถึง เดาไม่ถูก อย่างสุดแสนที่จะละเอียดปราณีต อย่างเต็มขั้น อย่างเต็มภูมิ เกินกำลังพิกัด จนเปี่ยมล้น อย่างโดยอัตโนมัติ อันสุขสมใจนึก อย่างสูงสุดแห่งที่สุดจริงแล้ว ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาแห่งโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ และในตลอดกาลทุกเมื่อ ขอผลแห่งพลัง อำนาจ อานุภาพบารมีใหญ่ อันเป็นความสัตย์จริง ให้เป็นผลสำเร็จ เกิดขึ้นได้จริง อันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในธรรมชาติ แห่งสมมุติและวิมุตติ โลกียะและโลกุตระธรรม ในวัฏสงสาร และได้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสาร ในที่ที่มีการสมมุติและในที่ที่การสมมุติไปไม่ถึง ในทางโลกและทางธรรม แห่งพระบารมีนานาประการทั้งปวง ที่กล่าวแล้ว ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง โปรดได้แผ่กระจาย ขยายออกไป ให้ทั่วถึง ในทุกๆ ปรมาณู แห่งพ่อแม่ พระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เหล่าญาติทั้งหมด และเหล่าที่สมควรได้รับทั้งหมด ในทุกๆ ภพมนุษย์ ป่าหิมพานต์ จบเจ็ดคาบสมุทร ตลอดสุดก้นบาดาล มนุษย์ต่างดาวทั้งหมด ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลทั้งหมด แห่งภพภูมิที่พิเศษทั้งหมด เมืองบังบด เมืองลับแลทั้งหมด แห่งเหล่าที่ทำหน้าที่แห่งฝ่ายปราบ-โปรดทั้งหมด โดยเฉพาะเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวร-นางเวรทั้งหมด ไตรโลกา ทุกทุก ๓๑ ภูมิ ทุกทุกวัฏสงสาร หมื่นหมื่นโลกธาตุ แสนแสนล้านล้านล้านโกฏิจักรวาลสากลพิภพ มหาอนันตจักรวาล สุดรอบนอกขอบมหาอนันตจักรวาล และแห่งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติทั้งหมด โดยมีพระนิพพานเป็นที่สุด จนหมดสิ้นจริง ให้เต็มเนืองแน่นไปด้วย อานุภาพ อำนาจบารมีใหญ่ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันสูงสุดยอดแห่งที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ไม่มีธรรมชาติใดๆ จะมาเสมอเหมือน จะมาเทียบเคียง หรือใกล้เคียงได้ ในทั้ง ๓ กาลจริง โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เป็นที่สุด พร้อมทั้งพระธรรม พระสงฆ์ทุกๆ พระองค์ และพระมหาปณิธาน ในทุกๆ ประการ ของทุกๆ พระองค์ ของทุกๆ ท่าน ที่ได้ก่อเกิดกำเนิด ปรากฏเป็นจริงแล้ว ที่สร้างในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่มาแล้ว นับภพนับชาตินับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งหมด โปรดได้เมตตา ขอโปรดมาเป็นที่พึ่ง โปรดกรุณาช่วยเหลือ โปรดช่วยรับเป็นภาระ โปรดได้ช่วยดลบันดาล ให้การที่ได้มาทำบุญ ถวายสังฆทานในครั้งนี้ และทานอื่นๆ ในทุกๆ ครั้ง และการได้ตั้งสัตยาธิษฐาน สร้างบารมี ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ให้เต็ม ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงนี้ เพื่อยังให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ในทุกๆ วัฏสงสารทั้งหมด ในทุกๆ ๓๑ ภูมิทั้งหมด ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ทั้งหมดจริง โดยพร้อมเพรียงกันโดยเร็วพลัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ สุดแท้ ตามแต่ พระรัตนตรัย คุณพระศรีรัตนตรัยในทั้ง ๓ กาลจริง จะทรงเมตตาเห็นสมควรด้วยเทอญ.

(เอวัง โหตุ เอวัง โหตุ เอวัง โหตุ)

ขอโมทนา สาธุ สาธุ ขอโมทนามิ

ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเมสารบัญ