หน้าแรก -> ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว -> โปรยปรายอธิบายหมายเหตุ ลีลาธรรมะไฮเทค

ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว - โปรยปรายอธิบายหมายเหตุ ลีลาธรรมะไฮเทค


บรรจงคิด บรรเลงเขียน บรรเจิดจ้าไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลท์ ประดามีข้อคิดความเห็น ข้อติติง ท้วงติง ทักท้วง ข้อที่น่าสังเกตุ กิริยาปฏิกริยาที่ผิดสังเกตุน่าจับตามอง สอดส่องดู เลือกเฟ้นดู กลั่นกรองดูในชั้นเชิงศิลปะอันซ่อนเร้นหรือสิ่งเร้นลับสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนศิลปะอริยะที่แฝงอยู่ประปรายหลายๆ แห่ง ที่ซ่อนแง่คิด มุมมอง ส่องให้รู้เห็นและสรรหามาขบคิด ตีความ หาดูความลึกซึ้งอันมีความหมายซึ้งใจ ไขปัญหา ต่างกรรมต่างวาระ จะได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่ที่จังหวะปะเหมาะของมัน สัมผัสนอกสัมผัสในคล้องจองสอดคล้องกันดี้ดี กลมกลืนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวนะจ๊ะ ไม่ขวางโลก ไม่ขวางธรรม ใคร-ไปรอด-ไม่ต้องจอด-ไปเลยชื่นฉํ่าอุรา ด้วยกระบวนคุณค่าทางความคิด ค้นคว้าวิจัย ก่อเกิดอารมณ์ดีงาม จิตใจสดใส เรื่องปัญหา ประเทืองปัญญา ใสกระจ่าง สว่างกลางใจ ไร้มลพิษทางใจ ไร้มลพิษแบบโลกุตระวิสัย คือเป็นไปแบบเหนือทุกข์เหนือปัญหาอันไหลมาท่วมใจไม่ได้เลย พักเฉยจิตแน่ว ตามแนวทางจอมอริยะศาสดาเอกของโลก พระผู้นำทางสันติชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานต์ ชี้ทางมหานฤพานอันพ้นโศกวิโยกภัย ขอน้อมจิตคิดน้อมใจคารวะนมัสการตามรอยพระยุคลบาทพระบรมศาสดาจารย์ บรมครูแห่งครูทั้งปวง คือผู้มีจิตใจหนักแน่นในทางคุณธรรม เป็นผู้นำทางจิตใจวิญญาณ กล่าวคือเป็นผู้นำทางความคิด ความนึก ความอ่าน ความรู้สึก ไปสู่ความสะอาด สว่างใจ สดใส สงบเย็น เห็นสันติ นิรันดร บทแผ่ฤทธิ์เดชธรรมานุภาพ "สวดศรีมหามนต์ภาวนา มหาสิริมงคลปัญญาชนแบบไทยไท" ด้วยจิตตานุภาพ สันติภาพ อาบชีวิตจิตใจไว้ได้ คือริเริ่ม เร่งรัด รวดเร็ว เรียบร้อย รวบรวม เรียบเรียง รุ่งโรจน์ ร่ำรวย ราบรื่น รื่นเริงบันเทิงใจ ไชโย ไร้กังวล สนใจไหมเนี่ย คือคุณธรรมนำ-ความรู้ตาม กล่าวคือความรู้แก้ทุกข์กายสติปัญญาแก้ทุกใจ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะจิตปัจจุบัน รู้แก้ไข ใจก้าวหน้า ที่ดีกว่าเก่านะ จากปุถุชนอันธพาลขึ้นสู่ปุถุชนบัณฑิตและเลื่อนขึ้นเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วแปรสภาพทางใจเป็นอริยะชน โดยมีมหาสติ มหาศีล มหาสมาธิ มหาปัญญา ช่วยพยุงจิตจรุง(พยุง)ใจ ชื่นชมสมฤทัย ตกลงตัดสินใจว่า ได้ความเป็นคนเต็มคน คนเป็นที่สมบูรณ์โดยจำเริญบริกรรมมหาสติครบวงจร ฝึกหัดฝึกฝน สู้ทนหนุนส่ง พอกพูนทางอริยะทรัพย์ โปรดตนเอง โปรดสัตว์ โปรดโลก ในสังคมครอบครัวและสังคมโลกกว้าง อันมีมหาสติในกายเวทนาจิตธรรม ที่ช่วยเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ในทุกอิริยาบถน้อยใหญ่ ทั้งอากัปกิริยานานา อาทิเช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เหยียดออก คู้เข้า ยกมือ ยกแขน ยกแข้ง ยกขา ยกเท้า เท้าย่าง เท้าเหยียบ กย(?)ส้น ยกขึ้น ย่าง ลง ถูก กด แม้แต่ก้มหน้า เงยหน้า เหลียวซ้ายแลขวา เดินหน้า ถอยหลัง แกว่งแขนซ้ายขวา เท้าขวาเดิน เท้าซ้ายเดิน หรือขยับเขยื้อน เคลื่อนย้ายท่าไหนๆ ก็ดีก็พึ่งพิงการจำเริญมหาสติครบวงจร ซึ่งทันต่อเหตุการณ์ รู้ทันรู้เท่า อันได้แก่ "ระลึกได้ รำลึกถึง ระลึกรู้ รำลึกอยู่ สังเกตุดู เฉลียวใจดู สำนึกรู้ ยับยั้งชั่งใจดู หยุดใจดู นิ่งใจดู สงบจิตดู รู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้ทั่วรู้พร้อม ดูไม่ติด ดูไปเรื่องๆ(เรื่อยๆ) รู้ไม่ติดรู้ รู้ไปเรื่อยๆ รู้ต่อเนื่องไปเรื่องๆ(เรื่อยๆ) ไม่มีอุปาทานโน้มถ่วงสิ่งใดๆ ไว้ในใจ ไม่ยอมย้อมจิตติดยึดอยู่ในสิ่งใดๆ ทำในใจไว้ดีๆ ประคองใจไว้เป็นกลางๆ คงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย หาดูใจให้เจอทุกลมเข้าออกสมํ่าเสมอ มีนํ้าอดนํ้าทนหล่อเลี้ยงจิตใจไว้ทุกเมื่อ และมหาสติอยู่ฉะนี้ จำปรารถนาในที่ทั้งปวง" การจำเริญมหาสติครบวงจรชั้นใส สว่างกลางใจ กลางธรรมชาติ อิสระภาพวิเศษภายใน อิสระภาพภายในวิเศษ ที่แสนปลอดโปร่ง โล่งใจ สมองใส สบายหัว ยิ้มออก ยิ้มได้ เบาใจ สุขสบาย พ้นจากบ่วงแห่งมาร พญามาร ผีห่าซาตาน ขันธมาร กิเลสมาร ทุกประการ พ้นสรรพเคราะห์เสนียดจัญไร พ้นสรรพภัยกรรมเวรในทุกคํ่าทุกเช้า ทุกวันทุกคืน ทุกวันทุกเดือนทุกปี ทุกจักรราศี พ้นทุกข์พ้นโศก พ้นโรค ทั้งกายใจ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ปราศจากพิษโทษโรคใจ จากหนักเป็นเบา มลายหายสิ้น แม้อุบัติเหตุมนต์ดำคุณไสย อุบาทว์ชั่วร้าย ทุกชนิดทุกทิศทุกทาง แม้ความวิปริตอาถรรย์อัปปมงคลอันตรายใดๆ ทั้งภายในทั้งภายนอก โอมเพี้ยง ! สะเดาะเคาะออก ขอนอบน้อมสุดเศียรเกล้า ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วเจ้าทั้งสาม ขอได้โปรดดลบันดาลด้วยมหามนต์ภายนา(ภาวนา)นี้ โอมเพี้ยง พุทโธถอน ธัมโมถอน สังโฆถอน พุทโธปัด ธัมโมปัด สังโฆปัด, แม้สรรพสิ่งที่เป็นมงคลทั้งปวง สรรพสิ่งที่นำมาซึ่งความรํ่ารวยเลิศล้น แห่งความสุขกายสบายใจ ความเจริญดี เจริญฌาน ขออาราธนาพุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโสภะคะวา สาธุ สาธุ สาธุ สวัสดี สบายดี ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อม เพื่อบำเพ็ญทานบารมีธรรม ที่จักพึงก่อเกิดมรรคสำเร็จผล บรรลุถึงอายตนะนิพพาน คือสิ่งธรรมชาติ เป็นที่รวมลงของความพ้นทุกข์กาย ทุกข์ใจ อิสระจากรูปนามขันธ์ห้า อิสระจากธรรมดำธรรมขาว ธรรมไม่ขาวไม่ดำ ถึงธรรมใสๆ ล่วงลุถึงฌานวิถิอริยะวิถี สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ .........


บอร์ดธรรมะ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพื่อไปปริ้น ไปอ่าน ได้โดยสะดวก โดยได้จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เป็นธรรมะอันทรงคุณค่าไว้ในรูปแบบ pdf ไฟล์ และ OpenOffice ไฟล์

รายการเอกสาร
pdf ไฟล์
OpenOffice ไฟล์

> โปรยปรายอธิบายหมายเหตุ ลีลาธรรมะไฮเทค

เอกสารต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการ แล้วเลือก Save link as ... หรือ Save as ... และหากท่านทำการคลิ้กที่เอกสาร หากท่านมีโปรแกรมสนับสนุน pdf ไฟล์ หรือ OpenOffice ไฟล์ จะทำให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารมาอ่านได้

สารบัญ