หน้าแรก -> บทปฐมกาล

บทปฐมกาล

คุณค่าที่มีโดยเปิดเผยและแฝงซ่อนเร้นอันลี้ลับอย่างน่าอัศจรรย์ แบบเหลือเชื่อแห่งมิติภพภูมิอันสลับซับซ้อน และมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง แห่งมวลสารทั้งหมดเหล่านี้ ในบางสิ่งบางอย่างอาจเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป จะสามารถสัมผัสเพื่อให้เข้าใจ หรือยอมรับได้ ย่อมต้องมีอยู่จริงอย่างแน่นอน ตามลักษณะขององค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดดเด่นเป็นกรณีพิเศษ โดยธรรมชาติแห่งวัตถุแร่ธาตุนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ความรอบรู้ ความสามารถ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา บุญกุศล บารมี และเจตนา ในการนำมวลสารเหล่านี้ มาสร้างให้เกิดคุณประโยชน์ โดยไม่ให้เกิดโทษ ต่อส่วนตนและส่วนรวม ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้อย่างสูงสุดเพียงไร จะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยัน

มวลสารทั้งหมดเหล่านี้ ได้รับมาจากการบริจาค ไปหาเช่าบูชามาจากวัด สำนักสงฆ์ ศูนย์พระเครื่อง มูลนิธิ ไปหาซื้อจากร้านขายของ ไปทำพิธีพลี ขอมาจากป่า เขา ถํ้า แม่นํ้า ทะเล และได้ทำการรวบรวมมาจากสถานที่ที่สำคัญ ในหลายแห่ง หรือจากในบริเวณสถานที่ ที่ใกล้เคียง ไกลออกไป เพื่อเป็นตัวแทนตามที่เหล่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ ได้เคารพ บูชานับถือ ได้มีความเชื่อ และยึดถือกันว่า เป็นแหล่งสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง คู่ชุมชน คู่ประเทศ คู่โลก คู่จักรวาลสากลภิภพ ที่มีพลังฤทธิ์ อำนาจ อานุภาพ บารมีอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งเรื่องกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม แห่งฟ้าดิน แห่งพรหม เทพ เทวดา แห่งเหล่าดวงวิญญาณ ที่คอยพิทักษ์ ปกปักรักาษาและสามารถช่วยเหลือ ช่วยดลบันดาล ให้ได้รับความสำเร็จผล ในบางอย่าง ในบางประการ ได้ตามที่ขอมา ตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณ และได้สืบต่อๆ กันมา จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

จึงขอพูดเพื่อสรุปยืนยันว่า ตามหลักฐานรูปภาพ ที่ได้นำมาแสดงไว้แล้วในทั้งหมดนั้ เป็นมวลสารที่มีอยู่จริง และได้นำมวลสารทั้งหมดนี้ มาบดเป็นผง แล้วทำการผสมเพื่อให้เข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว อย่างถูกต้อง ตามพิธีกรรม ตามธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันแล้วในทุกประการ เพื่อนำมาสร้างขึ้นเป็นองค์พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. " รุ่นฤาฤาธิ์" อย่าง ๑๐๐% เต็ม ในทุก ๆ องค์อย่างดีที่สุดแล้ว ขอได้โปรดวางใจได้ นี้เป็นคำสัตย์จริง

จุดประสงค์ที่แท้จริงในยุคสมัยโบราณ ที่มีการสร้างพระเครื่องขึ้นมา ก็เพื่อได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยอาศัยพระเครื่องเหล่านี้ เป็นเสมือนดั่งรูปตัวแทนหรือรูปสัญลักษณ์ แห่งพระรัตนตรัย เพื่อให้ทั้งหลายทั่วไปได้ไป เพื่อกราบไหว้ สักการะบูชา จึงทำเป็นวัตถุที่ให้ได้มองเห็น จึงทำเป็นวัตถุที่ให้ได้มองเห็น เป็นจุดเด่นอย่างน่าสนใจ ช่วยให้สามารถจดจำกันได้ง่าย โดยจะไม่ลืมเลือนจางหายไป และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว คอยยํ้าเตือนให้ได้ระลึกนึกถึง ในการนำธรรมะแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เจ้า มาพิจารณาประพฤติปฏิบัติ ให้ตรง บริสุทธิ์ ถูกต้อง อย่างบ่อยๆ สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง อย่างยาวนาน สำหรับการดำเนินชีวิตในประจำวัน ต้องมีความอดทนอดกลั้น ตั้งใจพยายาม งดเว้น ไม่กระทำในความชั่วทั้งปวง และตั้งใจพยายาม ขยันหมั่นเพียร ในการกระทำความดีทั้งปวง และในคุณธรรมที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงนิพพานแห่งพระพุทธศาสนา ได้อย่างแท้จริงในที่สุด

พระเครื่องอาจจะสามารถช่วยเหลือเราได้ในบางอย่าง ในบางประการ แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด บางที บางเรื่อง บางโอกาส พระเครื่องอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้เลย ก็อาจเป็นไปได้ จึงสมมุตถือว่า พระเครื่องเป็นที่พึ่งช่วยเหลือ ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่อาจจะถาวรตลอดไป ตัวของพระเครื่องเอง และตัวของเราเอง ยังคงเป็นสัจจะธรรมอยู่ภายนอก ยังเป็นตัวอนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้ ความไม่แน่นอน ความแปรปรวน การไม่สามารถคงสภาพเดิมนั้นๆ ได้นานเท่าที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องยอมรับ โดยไม่สามารถขัดขืนได้ ในการต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมถอยลดลงไป สิ้นไป สลายไปอยู่เรื่อยๆ ในตลอดเวลา ตามเหตุและปัจจัย ตามกาลเวลา ไม่ช้าก็เร็ว ไม่น้อยก็มาก ได้ทยอยเข้ามาแทนที่ และเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง หมุนเวียน สลับเปลี่ยนกันไป บางครั้งการมองดูด้วยตาเปล่า ไม่อาจจะสามารถรับรู้ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมากๆ จึงจะสามารถพิสูจน์ความจริงแห่งสิ่งเหล่านี้ได้

เป็นตัวทุกขัง คือสภาพของการแบกรับความทุกข์เจ็บปวดทรมาน ที่ไม่ต้องการ ที่ไม่ปรารถนา ที่เกิดขึ้นโดยทางกายและทางจิตใจ เมื่อร่างกายและจิตใจ ได้รับอันตรายจนบาดเจ็บจากภัยต่างๆ นานา การพลัดพรากจะสิ่งอันเป็นที่รักการไม่ได้สุขสมหวัง การได้รับในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเกลียดชัง ความคับแค้นใจ รํ่าให้ครํ่าครวญ แสดงอาการเหมือนดุจดั่งคนเสียสติ ดูเหมือนไม่อาจที่จะทนรับสภาพความทุกข์นั้นๆ ได้อีกต่อไป ถ้าเป็นความทุกข์เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็พอจะจำทนฝืนรับในความทุกข์อันนั้นได้จนกว่าความทุกข์เก่านั้นจะได้ค่อยๆ จางหายไป หรืออาจจะต้องจำทนแบกรับทุกข์ไว้ จนกว่าจะชินไปเอง ส่วนความทุกข์อันใหม่ ก็กำลังจะทยอยตามมาให้ผล โดยไม่หยุดยั้งเช่นกัน

เป็นตัวอนัตตา คือ การที่บุคคล วัตถุสิ่งของ และสิ่งอื่นๆ เหล่านั้น ไม่มีสิทธิ อำนาจ ไม่มีพลัง ไม่มีความสามารถ ที่จะเข้าไปจัดการควบคุมบังคับบัญชา ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวของเราเอง หรือจะเป็นเรื่องสิ่งอื่นใดก็ตาม เพื่อให้ได้บังเกิดเป็นผลสำเร็จ เป็นไปตามอย่างที่ใจได้นึกคิดต้องการปรารถนา อยากได้ในทุกๆ เรื่องในทั้งหมด เพื่อให้ได้สุขสมหวังเป็นอยู่อย่างนั้น อยู่ตลอดเวลาและตลอดไป แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ถึงจะพยายามสักเท่าไรก็ตาม ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลย และไม่มีวันจะสำเร็จอยู่ดี

ฉะนั้นเมื่อได้มีพระเครื่องกันแล้ว ก็ไม่ควรพอใจให้หยุดลงแต่เพียงเท่านี้ ควรจะพยายามต่อไป เพื่อแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยการประพฤติปฏิบัติตน ให้ได้สามารถเข้าถึงพระสัจธรรม ในพระพุทธศาสนาโดยตรง ตามกำลังความรู้ความสามารถ ความบริสุทธิ์ใจจริง เพื่อจะได้มีที่พึ่ง ที่เป็นของแท้จริง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แห่งการสร้างพระเครื่อง ที่แท้จริงตลอดไป

จะไม่เป็นการเกิดเปล่า ตายเปล่า เสียเวลาเปล่า จะไม่เป็นโมฆะบุรุษ จะไม่เป็นโมฆะสตรี จะไม่เป็นหนี้ใดๆ จะไม่ต้องมาทุกข์ มาเสียใจ ในภายข้างหน้า จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาป็นมนุษย์ และได้มาพบพระพุทธศาสนา จะเป็นผู้มีความสุขสงบที่แท้จริง เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิ จะเป็นมหามงคลทุกข์ประการ จะเป็นโชคดี มีบุญบารมี เฮง เฮง รวย รวย มีลาภ เงินทอง ข้าวของ ทรัพย์สมบัติ ได้มาไม่ขาดสาย และมีทางแห่งความเป็นไท เป็นอิสระ ไม่เป็นทาส เจริญสวัสดี ปฏิหาริย์ พัฒนา สมบูรณ์ บริบูรณ์ พูนผล คูณ ยกกำลัง ทับทวีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา อย่างสถาพรชัย ไชโย ชัยยะ ถึงชนะก็ต้องไชโย

อิติปิโสภควา พอเพียงและเพียงพอ ส่วนเหลือส่วนเกิน บริจาคสาธารณะ แบ่งปันกันไปให้ทั่วถึง กำจัดทุกข์ แจกความสุขให้ทั่วหล้า


เอวังโหตุ เอวังโหตุ เอวังโหตุ สาธุ สาธุ สาธุ ทั้ง ๓ กาล

อาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล

สารบัญ