หน้าแรก -> บทถวายสังฆทาน -> บทถวายสังฆทาน ชุดสั้น ฉบับสมบูรณ์

ถวายสังฆทาน

บทถวายสังฆทาน หน้าที่ ๑

 

 

ถวายสังฆทาน

บทถวายสังฆทาน หน้าที่ ๒

 

 

ถวายสังฆทาน

บทถวายสังฆทาน หน้าที่ ๓บทถวายสังฆทาน

 

ขอน้อมกราบถวาย ... แด่พระรัตนตรัย แด่พระสงฆ์ทั้งหลาย ในทั้งหมดในทั้ง ๓ กาลจริง ขอน้อมกราบอธิษฐาน เพื่อถวายในนาม เพื่ออุทิศในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่โดยเฉพาะเจาะจงในนามพระรัตนตรัยทั้ง ๓ การจริง ในนามพระโพธิสัตว์ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าพ่อ แม่ พระอุปัชฌาย์ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าท่านที่ทำหน้าที่ฝ่ายปราบ-ฝ่ายโปรดทั้งหมด ทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่า พรหม เทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธาตุกายสิทธิ์ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าญาติทั้งหมด และไม่ใช่ญาติทั้งหมด ทั้ง ๓ กาลจริง ในนาม ทุกๆ ลัทธิ ทุกๆ นิกาย ทุกๆ ศาสนา ทุกๆ ศาสดา ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเจ้ากรรมนายเวร-นางเวร ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามภพภูมิพิเศษ ภพภูมิลับแล เมืองบังบด ป่าหิมพานต์ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าสรรพสัตว์ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าสรรพวิญญาณ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามเหล่าท้องฟ้า เหล่าแม่นํ้า เหล่าทะเล เหล่ามหาสมุทร เหล่าแผ่นดิน เหล่าภูเขา เหล่าป่าไม้ เหล่าบาดาล เหล่านรก ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนาม ทุกๆ ๓๑ ภูมิ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามทุกๆ วัฏสงสาร ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ในนามทุกๆ สรรพธรรมชาติ ทั้งหมดทั้ง ๓ กาลจริง ขอร่วมเป็นเจ้าของ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอร่วมเป็นประธาน ขอร่วมเป็นสักขีพยาน ขอร่วมโมทนาในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ และ ฯลฯ ในทั้งหมดในทั้งสิ้น ทั้ง ๓ กาลจริง ให้เหมือนได้ถวายด้วยตนเองจริง จึงได้รับในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ อย่าง ๑๐๐% เต็ม และโมทนาบุญบอกต่อกันไปให้ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดในทั้ง ๓ กาลจริงจะพึงได้รับ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับเหล่าท่านทั้งหมด ที่มีอำนาจหน้าที่สามารถรับผิด-ชอบ โดยตรงทั้งหมดในทั้ง ๓ กาลจริงจะพึงได้รับ พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน ได้สร้างในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ ก่อนที่จะได้เป็นพระรัตนตรัย ในทั้ง ๓ กาลจริง จะพึงได้รับ พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับพระรัตนตรัย คุณพระศรีรัตนตรัย ในทั้ง ๓ กาลจริง จะพึงได้รับ ขอให้ได้สุขสมหวังอย่างแท้จริงในทุกๆ ประการ อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องดีแล้วจริง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งทางโลกและทางธรรม ในที่ที่มีการสมมุติ และในที่ที่การสมมุติไปไม่ถึง ดังที่กล่าวแล้วในทั้งหมดในทั้งสิ้น แห่งทั้ง ๓ กาลจริง จงได้เป็นไปสุดแท้ตามแต่พระรัตนตรัย คุณพระศรีรัตนตรัย ที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริงในทั้ง ๓ กาลจริง จะทรงเมตตาตามแต่ทรงเห็นสมควรด้วยเทอญ โมทนาสาธุ สาธุขอโมทนามิสารบัญ